بررسی پروفیل آنزیمی باکتری باسیلوس آمیلولیکوئیفاسینس BEH 111 و تعیین ویژگی های آنزیم آلفا-آمیلاز تولید شده بوسیله این باکتری

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
آمیلازها، یکی از آنزیم های عمده صنعتی هستند که حدود 25% از بازار جهانی آنزیم ها را به خود اختصاص می دهند. این آنزیم ها در صنایع مختلف مثل نساجی، کاغذ سازی، داروسازی و صنایع غذایی مانند شیرین سازی و فرآوری نشاسته، استفاده می شوند. تحقیقات بسیاری در ارتباط با کاربرد آنزیم های آمیلولیتیک تولید شده توسط اعضاء جنس باسیلوس، در زمینه های مهم تولید قند، آبجو، صنایع غذایی، شوینده ها انجام شده است. گستردگی کاربرد آنزیم های آمیلولیتیک، موجب می شود که تحقیقات برای مشخص شدن ویژگی های آنزیم ها ادامه داشته باشد. به همین دلیل، در این پژوهش، بررسی روی پروفیل آنزیمی آمیلولیتیک باکتری بومی و تعیین ویژگی های آن انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه، پروفیل آنزیمی باکتری باسیلوس آمیلولیکوئیفاسینس BEH 111، با استفاده از روش های، SDS PAGE، زایموگرام و TLCتعیین شد. وزن مولکولی آلفا-آمیلاز، با استفاده از روش SDS PAGE تخمین زده شد. جهت سنجش کمی فعالیت آنزیم α-آمیلاز، از معرف دی نیتروسالیسیلیک اسید (DNS) استفاده شد. بررسی ویژگی های آنزیم جهت تایین بیشیته فعالیت آنزیم با روش DNS در شرایط مختلف دما pH غلضت سوبسترا (نشاسته) و زمان اجرا شد.
یافته ها
وزن مولکولی آلفا-آمیلاز، با استفاده از روش SDS PAGE، 55 کیلودالتون تخمین زده شد. جهت سنجش کمی فعالیت آنزیم α-آمیلاز، از معرف دی نیتروسالیسیلیک اسید (DNS) استفاده شد. بررسی ویژگی های آنزیم نشان داد که بیشیته فعالیت این آنزیم در 50 درجه سانتیگراد، pH 7، در حضور غلظت 2% از نشاسته، طی 90 دقیقه است. میزان فعالیت آنزیم در این شرایطU/L 8222 می باشد.
نتیجه گیری
این مقدار بالای فعالیت آنزیم تولید شده توسط باسیلوس آمیلولیکوئیفاسینس BEH 111، می تواند از نظر اقتصادی شایان توجه باشد. علاوه بر این توانایی فعالیت آن در دمای 50 درجه سانتیگراد و بالاتر، استفاده از آن را در فرآیندهایی که در دماهای بالا انجام می شوند، امکان پذیر می کند. شرایط pH بهینه 6 تا7، جهت فعالیت بالای این آنزیم، امکان استفاده در فرآیندهایی مثل مایع سازی و ژلاتینه کردن نشاسته را ایجاد می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1037250 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!