بررسی سبک زندگی و رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در نوجوانان شهرقزوین در سال 1389

چکیده:
مقدمه
تحقیقات متعدد نشان می دهد سبک زندگی در سال های رشد و نوجوانی مهمترین عامل در تعیین خطر بروز پوکی استخوان در سال های بعدی زندگی می باشد. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف تعیین سبک زندگی و رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در میان نوجوانان شهر قزوین مورد مطالعه قرارگرفت.
روش بررسی
این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه مورد پژوهش 300 دانش آموز 13 تا 18 ساله بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی وارد مطالعه شدند. ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته با طرح 15 سوال چند قسمتی جامع(شامل الگوهای تغذیه ای، فعالیتی، رفتارهای اختصاصی پیشگیری کننده از پوکی استخوان و عوامل دموگرافیک) بود. جهت بررسی اعتبار علمی پرسشنامه از روش اعتبار محتوی استفاده شد و پایایی ابزار از طریق آزمون مجدد با ضریب همبستگی 78% محاسبه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های فیشر و مجذور کای و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
نتایج پژوهش در خصوص الگوی فعالیت جسمانی واحدهای مورد پژوهش نشان داد که اکثریت دختران برنامه منظم ورزشی در طی هفته ندارند و تفاوت معنی داری بین الگوی فعالیت جسمانی دختران و پسران وجود داشت. در خصوص الگوی غذایی نتایج پژوهش نشان داد دختران(7/66 %) بیش از پسران(7/34%) از مواد غذایی حاوی ویتامین D استفاده می کنند. فقط 6% پسران و 7/6% دختران از طریق قرار گرفتن در معرض آفتاب به جذب بیشتر کلسیم و ساخت ویتامینD در بدن کمک می کردند.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج پژوهش، فعالیت منظم بدنی و دریافت کافی کلسیم و ویتامینD در دختران کمتر از پسران بوده است همچنین سابقه مثبت فامیلی پوکی استخوان و اضافه وزن نیز در دختران بیش از پسران بود. بنابراین باید به سبک زندگی در طی دوره نوجوانی به ویژه نوجوانان دختر بیش از پیش اهمیت داده شود چرا که تغییر سبک زندگی در دوره نوجوانی نقش پیشگیرانه مهمی در ایجاد پوکی استخوان در بزرگسالی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
259 -268
لینک کوتاه:
magiran.com/p1038716 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!