بررسی حجم شبکه کوروئید و طول مویرگ های آن در جنین های 5/15 روزه حاصل از مادران دیابتی در مقایسه با جنین های نرمال در رت

چکیده:
مقدمه
دیابت قندی یک بیماری متابولیکی با عوارض سیستمیک می باشد. فرزندان مادران دیابتی در معرض بسیاری از اختلالات نظیر آسیب های عروقی کوچک و بزرگ، رتینوپاتی وآترواسکلروزیس می باشند. در مطالعه حاضر سعی گردید اثرات دیابت مادری بر تغییرات حجم شبکه کوروئید و طول مویرگ های آن در جنین های 5/15 روزه مورد بررسی قرار گیرد.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی که روی 30 سر رت نر نژاد ویستار صورت گرفت حیوانات به دو گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند(10n=). به گروه های تجربی جهت القای دیابت استرپتوتوسین (55 میلی گرم/کیلوگرم) و به گروه کنترل بافر سیترات به صورت درون صفاقی به مدت 4 هفته تزریق گردید. در آخرین روز هفته چهارم جفت گیری صورت گرفته و با مشاهده پلاک واژینال روز صفر بارداری تعیین گردید. عصر روز پانزدهم بارداری رت ها تشریح و از هر مادر یک جنین انتخاب شد. پس از فیکساسیون سر جنین ها و طی مراحل پاساژ بافت، برش های افقی سریال تهیه شده و رنگ آمیزی به وسیله هماتوکسیلین ائوزین انجام شد. حجم شبکه کوروئید به وسیله تکنیک های استریولوژی اندازه گیری و نتایج به وسیله آزمون آماری ANOVA مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج
نتایج اختلاف معنی داری بین حجم شبکه کوروئید و طول مویرگ های آن بین گروه های تجربی و کنترل نشان داد به طوری که حجم شبکه کوروئید و طول مویرگ ها در جنین های مادران دیابتی به طور چشمگیری افزایش داشت(05/0(P<.
نتیجه گیری
احتمالا شرایط هیپرگلیسمیک مادری نوعی آنژیوژنز را در جنین ها القا نموده که می تواند علت بسیاری از بی نظمی های مغزی باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
306 -314
لینک کوتاه:
magiran.com/p1038732 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!