بررسی توزیع فراوانی حذف ژن های گلوتاتیون اس ترانسفراز T1 و گلوتاتیون اس ترانسفراز M1 در مردان دارای واریکوسل و ارتباط آن با پارامترهای اسپرم

چکیده:
مقدمه
ایزوآنزیم هایGSTM و GSTT در سطح اسپرم وجود دارند که در محافظت علیه استرس اکسیداتیو نقش دارند. هدف این مطالعه بررسی پلی مورفیسم ژن GSTT1 و GSTM1 در ارتباط با شاخص اسپرمی می باشد.
روش بررسی
این مطالعه روی 46 مرد مبتلا به واریکوسل و 48 مرد بدون واریکوسل انجام شد. آنالیز مایع منی بر اساس روش استاندارد WHO برای هر دو گروه انجام گرفت. پس از استخراج DNA ژنومی خون با استفاده از روش Salting out، پلی مورفیسم ژن GSTM1 و GSTT1 با استفاده از Multiplex-PCR بررسی شد.
نتایج
فراوانی ژنوتیپ نول GSTM1 در گروه مورد و شاهد به ترتیب 9/60 و 7/41 درصد بود که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت(05/0p>). همچنین فراوانی ژنوتیپ نول GSTT1 در گروه مورد و شاهد به ترتیب 8/47 و 50 درصد بود که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت(05/0p>).
نتیجه گیری
فقدان فعالیت آنزیمی مربوط به ژنوتیپ نول GSTM1 تاثیری بر مورفولوژی و حرکت کند و تند اسپرم نداشته، اما باعث کاهش معنی داری در تعداد اسپرم شده است. در مورد ژنوتیپ نول GSTT1 نیز، تاثیر حذف GSTT1 هیچگونه تاثیری بر شاخص های اسپرمی نداشته است که ممکن است به دلیل فعالیت جبرانی سایر ژن های این خانواده بزرگ ژنی باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
350 -360
لینک کوتاه:
magiran.com/p1038748 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!