مقایسه تاثیر یک ماه روزه داری و فعالیت ورزشی منظم بر ترکیبات بدن، الکترولیت های سرمی و اسمولاریته مردان فعال و غیرفعال

چکیده:
مقدمه
تاکنون درباره اثر روزه داری همراه با فعالیت ورزشی بر سطوح اسمولاریته و غلظت الکترولیت ها نتایج کم و متناقضی ارائه شده است. هدف این تحقیق مقایسه تاثیر یک ماه روزه داری و فعالیت ورزشی منظم بر ترکیبات بدن، غلظت الکترولیت های سرم و اسمولاریته مردان فعال و غیرفعال بود.
روش بررسی
در این تحقیق 26 آزمودنی به طور مساوی در دو گروه فعال و غیرفعال روزه دار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه فعال طی ماه رمضان هر هفته سه جلسه در تمرینات فوتبال شرکت داشتند. تمامی اندازه گیری ها در روز اول و آخر ماه رمضان تکرار و برای آنالیز نتایج از آزمون اندازه های تکراری استفاده شد.
نتایج
تفاوت میانگین های وزن، نمایه توده بدن، نسبت محیط کمر به باسن، مواد معدنی، پروتئین و آب کل بدن در هر دو گروه معنی دار بود(05/0≥P). میانگین نمایه توده بدن، نسبت محیط کمر به باسن، درصد چربی بدن، مواد معدنی و آب کل بدن بین دو گروه تفاوت معنی دار داشت(05/0≥P). تفاوت میانگین های درون گروهی متغیرهای گلوکز، پتاسیم، اوره و آلبومین در هر دو گروه معنی دار بود(05/0≥P). تفاوت درون گروهی و بین گروهی اسمولاریته سرم در گروه فعال و غیرفعال روزه دار معنی دار نبود(05/0
زبان:
فارسی
صفحات:
371 -382
لینک کوتاه:
magiran.com/p1038753 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!