اثر مصرف پودر زنجبیل بر شاخص های قند و چربی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو بی خبر

چکیده:
مقدمه
امروزه استفاده از روش های نوین و کم عارضه برای کنترل دیابت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر مصرف پودر زنجبیل بر شاخص های قند و چربی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو بی خبر بوده که با مشارکت 81 نفر بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد. افراد به طور تصادفی به دو گروه آزمون و دارونما تقسیم شدند. گروه آزمون، روزانه سه کپسول یک گرمی حاوی پودر زنجبیل و گروه دارونما، همین تعداد کپسول حاوی میکروکریستالین سلولز به مدت هشت هفته دریافت کردند. قبل و پس از مداخله قند ناشتا، فروکتوزآمین، هموگلوبین گلیکوزیله A1C، کلسترول تام، تری گلیسرید، LDL-C، HDL-C و آپولیپوپروتئین های A1 و B100 اندازه گیری شدند.
نتایج
میانگین LDL-C در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله به ترتیب 22/09±112/52 و 20/78±106/10 میلی گرم بر دسی لیتر بدست آمد(03/0P=). میانگین APO A1 در هر دو گروه به طور معنی داری(0/005›P) افزایش یافت ولی میانگینAPO B100، HDL-C، تری گلیسرید و کلسترول تام تفاوت معنی داری مشاهده نشد. میانگین قند ناشتا بعد از مداخله در گروه آزمون 5/10 درصد کاهش(003/0P=) و در گروه دارونما 21 درصد افزایش(01/0P=) نشان داد. تغییرات در میانگین هموگلوبین گلیکوزیله A1C روندی مشابه با قند ناشتا داشته است.
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان داد پودر زنجبیل به صورت کپسول توسط بیماران مبتلا به دیابت به دلیل کاهش LDL-C، قند ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله A1C و افزایش APO A 1، برای بیماران مبتلا به دیابت مفید است.
زبان:
فارسی
صفحات:
383 -395
لینک کوتاه:
magiran.com/p1038768 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!