بررسی تاثیر شیوه ها و نحوه اجرای آموزش درتوانمندسازی کارکنان تعاونی های خدماتی شهر شیراز

نویسنده:
پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر دو شیوه آموزش رایج (کارگاه و کلاس درس) و نحوه اجرای آنها یعنی درون سپاری (که توسط خود سازمان و در محیط سازمان برگزار می شود) و برون سپاری (که توسط سازمان های آموزشی آزاد برگزار می شود) در توانمندسازی کارکنان و ارتباط آن با ویژگی های این افراد (متغیرهای جمعیت شناختی) در سال 1390 است. این تحقیق در ردیف تحقیقات شبه آزمایشی قرار می گیرد که با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون اجرا شده است. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه ای بوده است که توسط اسپریتزر و میشرا (1992) طراحی شده و توسط اسپریتزر (1995) بر اساس الگوی توانمندسازی توماس و ولتهوس توسعه یافته و بعدها بعد اعتماد از پرسشنامه میشرا به آن افزوده شده است. جامعه آماری کلیه کارکنان تعاونی های خدماتی شهر شیراز را در بر می گیرد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی مشخص شد که انواع آموزش می توانند باعث بهبود توانمندی کارکنان شوند، اما این تاثیر به یک میزان نیست. در این میان، شیوه کارگاهی برون سپاری بیشترین تاثیر و شیوه کلاس درس درون سپاری کمترین تاثیر را در توانمندسازی کارکنان داشتند. همچنین مشخص شد جنس و سن افراد نمی توانند اما تحصیلات و سابقهمی توانند در میزان توانمندی حاصل از آموزش موثر باشند به طوری که هرچه سطح تحصیلات و سابقه افراد کمتر باشد، تاثیر آموزش در توانمندسازی کارکنان بیشتر است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1041680 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!