اثرات سطوح مختلف کنجاله کلزا در جیره های بر پایه ذرت یا گندم بر عملکرد جوجه های گوشتی

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کلزا (0، 8،16 و24 درصد) به جای کنجاله سویا در جیره های بر پایه ذرت یا گندم بر عملکرد و صفات لاشه جوجه هایگوشتی نر، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل 4×2 با 5 تکرار و 8 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی انجام شد. در این آزمایش تعداد 320 قطعه جوجه سویه راس در سن 12 روزگی برای انجام آزمایش به طور تصادفی انتخاب شدند.همه جوجه ها تا 12 روزگی جیره یکسان دریافت نموده و از سن 12 تا 42 روزگی در طی 2 دوره رشد (12 تا21 روزگی) و پایانی (22 تا 42 روزگی) جیره های آزمایشی را دریافت کردند. نتایج نشان داد که مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در کل دوره (12-42) تحت تاثیر سطوح مختلف جایگزینی کنجاله کلزا قرار نگرفته و تفاوت معنی داری با تیمار شاهد (جیره بر پایه ذرت و سویا) نشان ندادند. با وجود این، اثر جایگزینی کنجاله کلزا بر افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در دوره رشد و اثر نوع جیره پایه (ذرت یا گندم) بر افزایش وزن در دوره پایانی و کل دوره معنی دار بود (05/0P<)، به نحوی که جوجه های تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم نسبت به جیره های دارای ذرت، میانگین افزایش وزن بیشتری داشتند. افزایش سطح کنجاله کلزای جیره باعث افزایش درصد وزن کل دستگاه گوارش و روده شد (05/0P<)، ولی اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا بر روی سایر صفات لاشه (درصد سینه، ران، چربی بطنی، کبد، قلب و سنگدان- پیش معده) معنی دار نبود. در کل، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که می توان کنجاله کلزا را تا سطح 16 درصد در جیره های بر پایه ذرت یا گندم جایگزین کنجاله سویا نمود.
زبان:
فارسی
صفحه:
131
لینک کوتاه:
magiran.com/p1041736 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.