بررسی تاثیر رفلکسولوژی پا بر اضطراب حین زایمان زنان نخست زا

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
زنان به دنبال ترس از درد زایمان، دچار اضطراب شده و همین امر سبب افزایش میزان سزارین می شود. رفلکسولوژی به عنوان یکی از روش های غیردارویی تسکین درد سبب کاهش شدت درد و افزایش سازگاری با آن می گردد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر رفلکسولوژی پا بر اضطراب حین زایمان در زنان نخست زا انجام گرفت.
مواد و روش ها
این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی با IRCT=0022 است. نمونه ها شامل 80 زائوی شکم اول (دو گروه 40 نفری) مراجعه کننده به اتاق درد بیمارستان های البرز و باهنر شهر کرج با حاملگی کم خطر در بهار و تابستان 1390 بودند که به روش تصادفی به دو گروه مداخله (رفلکسولوژی پا به مدت 40 دقیقه) و گروه کنترل تقسیم شدند. پرسش نامه اضطراب موقعیتی اسپیلبرگر نیز قبل و بعد از مداخله در دو گروه تکمیل شد. برای مقایسه میانگین نمره اضطراب قبل و بعد از مداخله بین دو گروه و مقایسه آن در هرگروه از آزمون (Repeated Measure ANOVA) استفاده گردید.
یافته ها
نتایج پژوهش نشان داد که سطح اضطراب در هر دو گروه قبل از مداخله یکسان بود (15/0= P) اما پس از مداخله سطح اضطراب در گروه آزمون به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (002/0= P).
بحث و نتیجه گیری
به نظر می رسد رفلکسولوژی باعث کاهش سطح اضطراب هنگام زایمان می گردد. باتوجه به آسان، ارزان و غیرتهاجمی بودن این روش، استفاده از آن به خصوص در مورد زنان نخست زا توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
219 تا 224
لینک کوتاه:
magiran.com/p1042393 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!