تجزیه و تحلیل چند متغیره برای صفات مرفولوژیک، عملکرد دانه و اجزای آن در ارقام بومی و اصلاح شده برنج

پیام:
چکیده:

بررسی خصوصیات کمی جوامع گیاهی همواره برای اصلاح کنندگان گیاهی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در این مطالعه، تعداد 110 ژنوتیپ برنج شامل 39 رقم بومی ایرانی، 20 رقم اصلاح شده ایرانی و 51 رقم اصلاح شده خارجی از نظر 14 صفت زراعی در قالب طرح لاتیس مستطیل در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام از نظر کلیه صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود دارد که دلالت بر وجود تنوع ژنتیکی بالا در بین آن ها می باشد. ضرایب همبستگی نشان داد که عملکرد دانه بیشترین ضریب همبستگی را با تعداد پنجه در بوته دارا بوده (699‎/0 rp= و 711‎/0rg=) و پس از آن صفات عملکرد تک خوشه (544‎/0 rp= و 572‎/0rg=) و تعداد دانه پر در خوشه (454‎/0 rp=و 455‎/0rg=) قرار داشتند. نتایج حاصل از تجزیه به عامل ها نشان داد که هفت عامل اصلی و مستقل به نام های تیپ خوشه، عملکرد، طول، شکل بوته، شکل برگ، ریشک و دانه، 68‎/77 درصد از تغییرات کل داده ها را توجیه می نمایند همچنین ضریب KMO برابر با 64‎/0 بود که بیانگر مزیت نسبی استفاده از تجزیه به عامل ها بود. تجزیه خوشه ایبه روش حداقل واریانس وارد، ارقام را در سه گروه و صفات را در شش گروه قرار داد. صحت گروه بندی حاصل از تجزیه خوشه ایبا انجام تجزیه تابع تشخیص خطی در حدود 95 و 91 درصد برای گروه بندی ارقام و صفات بود. نتایج تجزیه به عامل ها و تجزیه خوشه اییکدیگر را تایید نمودند.

زبان:
فارسی
صفحه:
269
لینک کوتاه:
magiran.com/p1043965 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.