چالش های سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه ها

نویسنده:
پیام:
چکیده:
زمینه
در سه دهه اخیرموسسات آموزش عالی از رشد کمی چشمگیری برخوردار شده اند. افزایش تقاضا برای آموزش عالی و درنتیجه افزایش هزینه هاو نیزمحدودیت منابع مالی، توجه سیاست گذاران نظام های آموزش عالی را به یافتن راه هایی جهت افزایش کارایی واثربخشی وسرانجام بهبودوارتقاءبهره وری جلب کرده است.ازسوی دیگرآموزش عالی با نقدهایی از قبیل کاهش کیفیت، عدم تناسب برون داد با نیازهای بازارکار و... مواجه است.پاسخگویی به چنین انتقادهایی مستلزم یافتن راه حل های نوین برای بهبود عملکرد نظام آموزش عالی است.
هدف
پاسخ به پرسش های اساسی در حوزه سنجش بهره وری آموزشی از قبیل: مدیریت آموزش عالی برای سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی با چه مسائل ودشواری هایی مواجه است؟ به عبارت دیگراگرمدیران دانشگاه ها ومراکزآموزش عالی درصدداندازه گیری میزان بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی باشند، با چه چالش هایی مواجه خواهند شد.ضریب اهمیت هریک از چالش های مشخص شده چقدراست وباید رفع کدام چالش دراولویت قرارگیرد؟
نتیجه گیری
در این مقاله کوشش شده است ضمن مرور مقوله بهره وری درنظام آموزش عالی بطورکلی، چالش های پیش رو در سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه ها بطوراخص مورد بحث قرارگیرد.درپایان پیشنهادهایی به منظور مواجهه مدیران آموزش عالی باچالش های سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه ها ارائه شده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
131
لینک کوتاه:
magiran.com/p1045657 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!