رفتارهای تغذیه ای زنان در سه ماهه اول بارداری و ارتباط برخی مشخصات فردی- اجتماعی با آن در مراجعین مراکز بهداشتی - درمانی شهر کرج

پیام:
چکیده:
مقدمه
تغذیه دوران بارداری عامل اصلی در سلامتی مادر و رشد و نمو جنین او می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رفتار تغذیه ای زنان باردار در سه ماهه اول بارداری و ارتباط برخی مشخصات فردی- اجتماعی با این رفتارها انجام شد.
روش کار
این مطالعه مقطعی در سال 1390 بر روی 103 زن باردار 14-8 هفته مراجعه کننده به 4 مرکز بهداشتی-درمانی شهر کرج انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه خود ساخته مشتمل بر 21 سوال در زمینه رفتار تغذیه ای بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 13) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تعیین ارتباط برخی مشخصات فردی و اجتماعی با رفتارهای تغذیه ای از آزمون های آماری رگرسیون لوجستیک و خطی استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها
حدود نیمی از زنان (4/53%)، بارداری اولشان را سپری می کردند. 71 نفر (69%) از آنان اظهار داشتند که در مورد تغذیه دوران بارداری آموزشی دریافت نکرده اند. میانگین ± انحراف معیار امتیاز رفتار تغذیه ای در کل 2/17± 0/32 و در زمینه برخورد با مشکلات شایع دوران بارداری 2/8 ± 5/18 از محدوده امتیاز قابل کسب 0-100 بود. رفتار تغذیه ای 57 نفر (55%) زنان در کل و 84 نفر (81%) در زمینه برخورد با مشکلات دوران بارداری در حد ضعیف (امتیاز کمتر از 33) بود. یک چهارم از زنان مکمل اسید فولیک در دوران بارداری دریافت نکرده بودند. ارتباط آماری معنی داری بین میانگین نمره کل رفتار تغذیه ای با سطح تحصیلات (020/0=p) و متوسط درآمد ماهانه خانوار (017/0=p) وجود داشت. همچنین بین تعداد بارداری با مصرف اسید فولیک (023/0=p)، بین متوسط درآمد ماهیانه خانوار و دریافت بهینه گروه گوشت و حبوبات و نیز گروه شیر و لبنیات (به ترتیب 001/0=p= 0/014، p) ارتباط معنی دار وجود داشت.
نتیجه گیری
رفتار تغذیه ای اکثر زنان باردار به ویژه افراد با سطح تحصیلات و درآمد پایین نامطلوب است. همچنین دریافت ناکافی گروه گوشت و حبوبات و گروه شیر و لبنیات در بین افراد دارای درآمد پایین شایع تر است.
زبان:
فارسی
صفحه:
10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1046248 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.