بررسی اثر عصاره گیاه مریم گلی بر سطح سرمی آنتی ژن رویانی سرطان زا در موش های صحرایی نر

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

مطالعات درباره ارتباط بین عصاره گیاه مریم گلی و مشخصه های تومور بسیار اندک است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر عصاره گیاه مریم گلی بر سطح سرمی تومور مارکر آنتی ژن رویانی سرطان زا در موش های صحرایی نر می باشد.

روش کار

در این مطالعه آزمایشگاهی تجربی، 20 راس موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به گروه شاهد، دریافت کننده نرمال سالین، دریافت کننده عصاره گیاه مریم گلی با دوز Dose)) 100 و 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، تقسیم بندی گردیدند که در هر گروه 5 موش وجود داشت. نمونه ها به مدت هفت هفته تحت تجربیات آزمایشگاهی قرار گرفتند و پس از این مدت نمونه های خونی از طریق تکنیک خونگیری از قلب تهیه شده و پس از تهیه سرم، سطح سرمی آنتی ژن رویانی سرطان زا با استفاده از روش رادیو ایمیونواسی (Radioimmunoassay) اندازه گیری گردید. در نهایت داده ها با استفاده از آزمون آماری واریانس یکطرفه بین گروه ها مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته ها

نتایج نشان دادند که سطح سرمی آنتی ژن رویانی سرطان زا در گروه دریافت کننده عصاره گیاه مریم گلی با دوز200 نسبت به گروه شاهد، دارای کاهش معنادار گردید (007/0= p)، گرچه سطح سرمی این آنتی ژن در گروه دریافت کننده عصاره با دوز 100 نسبت به گروه شاهد تفاوت معناداری را از خود نشان نداد.

نتیجه گیری

در مجموع نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادند که عصاره گیاه مریم گلی با دوز مناسب، می تواند سبب کاهش سطح سرمی آنتی ژن رویانی سرطان زا گردد. بر این اساس، کاربرد دارویی عصاره گیاه مریم گلی در درمان سرطان هایی که سطح این تومور مارکر (Tumor markers) در آنها افزایش می یابد، می تواند موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1050047 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.