القای مقاومت به ویروس موزائیک خیار با استفاده از سازه سنجاق سری ژن 2b

پیام:
چکیده:

اغلب ویروس های گیاهی و جانوری با رمزگذاری پروتئین های مهارکننده خاموشی ژن پس از ترانویسی از خود محافظت می کنند. استفاده از مقاومت به واسطه RNA یکی از روش های موثر مهندسی ژنتیک در ایجاد مقاومت به ویروس ها محسوب می شود. در تحقیق حاضر امکان القای مقاومت نسبت به ویروس موزائیک خیار (CMV) با استفاده از ترادفی از چارچوب خوانش ژن 2b این ویروس که پروتئین سرکوب کننده خاموشی ژن را رمزگذاری می کند بررسی شد. بدین منظور یک سازه سنجاق سری واجد اینترون (S2) با استفاده ازترادفی از ژن مورد اشاره ساخته شد. هم چنین از سازه فاقد ترادف ویروس (S1) نیز به عنوان شاهد استفاده شد. ابتدا سازه ها در حامل pHANIBALL ساخته و سپس به حامل بیان گیاهی pART27 منتقل شدند. از سویه GV3101 اگروباکتریوم(Agrobacterium tumefaciens) برای تولید توتون تراریخت استفاده شد. تعداد 40 گیاه تراریخت واجد سازه S2 باززایی و به خاک منتقل شدند و سپس به منظور ارزیابی مقاومت آنها نسبت به CMV، با این ویروس مایه زنی شدند. نتایج آزمون الیزا و نیز علایم ظاهری گیاهان نشان داد که به ترتیب 33 و 30 درصد از گیاهان تراریخت نسبت به ویروس مقاوم بوده و یا در بروز علایم و آلودگی تاخیر داشتند.

زبان:
فارسی
صفحه:
209
لینک کوتاه:
magiran.com/p1053483 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.