بررسی رابطه فضای سبز با سلامت روان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
امروزه با گسترش زندگی شهری میزان استرس افزایش یافته است و یکی از راه های کاهش اثرات این استرس استفاده از فضای سبز است، هدف این مطالعه بررسی رابطه ی فضای سبز با سلامت روان بود.
روش بررسی
در این مطاله مورد شاهدی60 نفر از مردان ساکن تهران به روش دردسترس انتخاب شدند. تعداد30 نفر از آنها حداقل 10 سال ساکن فضای سبز و 30 نفر دیگر نیز حداقل 10 سال ساکن آپارتمان بودند. پرسشنامهSCL-90-R جهت سنجش علایم روانی به وسیله افراد هر دو گروه تکمیل شد. داده ها با آزمون تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد که بین افراد ساکن فضای سبز و افراد آپارتمان نشین از لحاظ مولفه های پارانوییدی و روان گسستگی اختلاف معنی داری وجود داشت(05/0p<)، اما در سایر مولفه های سلامت روان بین دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد(05/0p>).
نتیجه گیری
سکونت در فضای سبز به مدت طولانی باعث افزایش سلامت روان می شود و در بهبود مولفه های مربوط به سلامت روان اهمیت دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
309 -316
لینک کوتاه:
magiran.com/p1056657 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.