میزان بقاءء، باروری و تکامل تخمک و جنین پس از انجماد شیشه ای با استفاده از کرایوتاپ و غلظت های اندک ضدیخ درمحلول انجمادی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
از موارد نیاز به ذخیره سازی انجمادی می توان به نگهداری جنین ها، جلوگیری از چند قلوزایی و کسب نتایج موفق تر بعد از برگشت فیزیولوژی رحم به سیکل طبیعی اشاره کرد. هدف این مطالعه ارزیابی میزان بقاء، باروری و تکامل تخمک و جنین پس از انجماد شیشه ای با استفاده از کرایوتاپ و غلظت های اندک ضدیخ درمحلول انجمادی بود.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی تخمک های منجمد شده موش های نژاد C57Bl/6 با محلول های5/7، 10 و12 درصد محلول انجماد شیشه ای بارور شده و میزان تکامل آنها تا جنین دو سلولی ثبت شد. پس از انجماد شیشه ای جنین ها، آنها را تا بلاستوسیست کشت داده و میزان تکامل در هر مرحله ثبت شد. داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و ال اس دی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
در گروه های تخمک های منجمد شده با محلول 5/12 و 15 درصد نتایج با یکدیگر و با گروه کنترل مشابه بود. در جنین های منجمد شده با محلول10، 5/12 و 15 درصد نتایج با هم و با گروه کنترل مشابه بود. نتایج حاصل از انجماد با محلول 5/7 درصد در همه گروه ها، نتایج ضعیفی بود.
نتیجه گیری
انجماد شیشه ای تخمک و جنین با استفاده ازکرایوتاپ، کاهش غلظت ضدیخ را تا محلول های10 و 5/12 درصد به جای محلول 15، امکان پذیر می کند و می تواند گامی در جهت بهینه کردن پروتکل متداول به شمار آید.
زبان:
فارسی
صفحات:
317 -328
لینک کوتاه:
magiran.com/p1056675 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!