مقایسه شاخص استرس اکسیداتیو و ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما در دختران ورزشکار هندبالیست و دختران غیر ورزشکار

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
افزایش متابولیسم و تولید رادیکال های آزاد در طول فعالیت بدنی از جمله تغییرات بیولوژیکی بارزی می باشند که با ایجاد استرس اکسیداتیو در بدن می توانند زمینه ی بروز بسیاری از بیماری ها را فراهم سازند. هدف این مطالعه مقایسه شاخص استرس اکسیداتیو و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در دختران ورزشکار هندبالیست و دختران غیرورزشکار بود.
روش بررسی
این مطالعه مورد شاهدی بر روی 15 دختر ورزشکار هندبالیست سالم که حداقل از 6 ماه قبل از تحقیق سه جلسه در هفته فعالیت ورزشی منظم و مستمر داشتند و 15 دختر غیرورزشکار سالم که در دوره ی مشابه در فعالیت ورزشی منظمی حضور نداشتند، انجام شد.محدوده سنی افراد شرکت کننده 25-18 سال بود. خون گیری آزمودنی ها به دنبال 2±12 ساعت استراحت و ناشتا بین ساعت 9-8 صبح انجام شد. برای تعیین مقادیر شاخص استرس اکسیداتیو از روش تیوبار بیتوریک اسید و برای تعیین مقادیر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم از روش توان آنتی اکسیدانی احیاء آهن استفاده شد. داده ها با آزمون آماری تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد، که شاخص استرس اکسیداتیو مالون دی آلدئید دختران ورزشکار هندبالیست به طور معنی داری پایین تر از دختران غیر ورزشکار می باشد و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام این ورزشکاران بالاتر از دختران غیر ورزشکار بود(05/0p<).
نتیجه گیری
انجام تمرینات ورزشی منظم و مستمر در بین دختران می تواند موجب کاهش بروز استرس اکسیداتیو وافزایش سلامتی شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
349 -358
لینک کوتاه:
magiran.com/p1056683 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.