مقایسه رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و متغیر خود پنداره با سبک های مقابله ای در دانشجویان دختر و پسر موسسه آموزش عالی ارم شیراز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
با توجه به اینکه افراد در برخورداری از سبک های مقابله با استرس متفاوت می باشند، هدف این مطالعه مقایسه رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و متغیر خود پنداره با سبک های مقابله ای در دانشجویان دختر و پسر موسسه آموزش عالی ارم شیراز بود.
روش بررسی
در این مطالعه همبستگی تعداد234 نفر از دانشجویان موسسه آموزش عالی ارم شیراز به روش تصادفی ساده در سال 90- 89 انتخاب شدند. از این تعداد229نفر(91 پسر و 119 دختر) به سئوالات سه پرسشنامه ابزار تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده کوئرنروفیتزپاتریک، پرسشنامه خود پنداره مقابله با موقعیت های استرس زا، اندلر و پارکر پاسخ دادند. داده ها با آزمون های آماری همبستگی پیرسون و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و خود پنداره با مولفه های سبک های مقابله ای در دو گروه دانشجویان دختر و پسر رابطه معنی داری وجود داشت. در گروه دختران سبک های مقابله ای مساله مدار و سبک مقابله اجتنابی با متغیر گفت و شنود و سبک مقابله ای هیجان مدار با متغیر همنوایی دارای رابطه مثبت و معنی داری بود(05/0p<). در گروه پسران سبک مقابله اجتنابی با متغیر گفت و شنود و سبک مقابله هیجان مدار با متغیر هم نوایی دارای رابطه مثبت و معنی داری بود. همچنین در ارتباط با متغیر خودپنداره نتایج نشان داد که این متغیر در گروه دختران با سبک مقابله ای مسئله مدار و سبک مقابله اجتنابی رابطه مثبت و معنی داری بود، اما در گروه پسران، متغیر خودپنداره تنها با متغیر سبک اجتنابی دارای رابطه مثبت و معنی داربود(05/0p<). هم چنین در سبک مقابله ای هیجان مدار تفاوت معنی داری بین دو گروه دختران و پسران مشاهده شد، به این ترتیب که در گروه دختران سبک مقابله هیجان مدار(48/51) بیشتر از نمره این سبک در گروه پسران(18/48)بود(05/0p<).
نتیجه گیری
الگوهای ارتباطی خانواده و خودپنداره در ایجاد سبک های مقابله ای اثر بخش است، بنابراین شیوه های آموزش و ارتقاء متغیرهای یاد شده در خانواده ها، به خصوص برای جوانان ضروری و لازم است.
زبان:
فارسی
صفحات:
359 -369
لینک کوتاه:
magiran.com/p1056686 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.