تاثیر آموزش ضمن خدمت بر مهارتهای شغلی کارکنان کتابخانه های عمومی شهر تبریز

پیام:
چکیده:
هدف
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر مهارتهای شغلی کارکنان کتابخانه های عمومی شهر تبریز و متغیرهای موثر برآن می باشد.
روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی توصیفی بوده و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه با طیف پاسخگویی لیکرت که سوالات آن بر اساس متغیرهای موجود در فرضیه شکل گرفته؛ و از طریق آیین نامه ها، گزارشات،مصاحبه تلفنی و مراجعه حضوری به کتابخانه های عمومی و اداره کل کتابخانه های عمومی استان انجام شده است. جامعه مورد پژوهش تمامی کارکنان کتابخانه های عمومی شهر تبریز (18کتابخانه)که آموزش های ضمن خدمت را سپری کرده اند، که از 96 پرسشنامه توزیع شده تنها 50 پرسشنامه قابل استفاده بوده که از طریق نرم افزار spss17 و Excel2007 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
از تعداد کل پاسخ دهندگان 56% آنها با افزایش قدرت تجزیه و تحلیل مسائل کاری، 38% با استفاده مناسب و صحیح از فرصتها و امکانات،60% با افزایش مهارتهای کارکنان در ارائه خدمات،48% با افزایش ابتکارعمل، 50% با افزایش علاقه کارکنان به خدمت نسبت به قبل، 44% با تسریع در تصمیمگیری های کارکنان موافقند و 48% آموزش ضمن خدمت را براساس حل مسائل واقعی کتابخانه می دانند.
نتیجه گیری
براساس نتایج بدست آمده از آزمون t، فرضیه (آموزش ضمن خدمت مهارت های شغلی کارکنان را افزایش می دهد.) مورد تائید قرار گرفت.
زبان:
فارسی
در صفحه:
105
لینک کوتاه:
magiran.com/p1059618 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!