اثر جایگاه ژنی TGFβ3 بر ارزش های اصلاحی و فنوتیپی صفات وزن بدن در مرغان بومی مازندران

پیام:
چکیده:
ژن فاکتور موثر بر رشد بتا به عنوان ژن موثر و مهم در فرآیند رشد و تمایز سلولی شناخته شده است. به منظور بررسی چندشکلی ژن فاکتور موثر بر رشد بتا-3 (TGFB3) از 160 قطعه مرغ مولد ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران به طور تصادفی خون گیری شد. استخراج DNA به کمک روش نمکی بهینه یافته و تکثیر یک قطعه به طول 295 جفت باز (بخشی از اینترون 4، کل اگزون 5 و بخش کوچکی از اینترون 5) با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی انجام شد. قطعه تکثیر شده بعد از هضم به کمک آنزیم BsiYI دو آلل + و به ترتیب با فراوانی 8037‎/0 و 1961‎/0 را آشکار نمود. فراوانی ژنوتیپ های «+/+»، «+/-» و «-/-» به ترتیب 6645‎/0، 2784‎/0 و 0569‎/0 برآورد شدند. آنالیز آماری نتایج به دست آمده نشان داد که وجود یک آلل + در ژنوتیپ می تواند میانگین صفات وزن بدن در سنین یک روزگی و هشت هفتگی را به صورت معنی داری درمقایسه با ژنوتیپ -/- افزایش دهد که نشان دهنده نقش تاثیرگذار آلل + در افزایش ارزش فنوتپی وزن بدن در جوجه ها می باشد (05‎/0>P)‎. در پایان می توان چنین نتیجه گیری نمود که نشانگر مورد مطالعه به همراه دیگر فرم های آللی ثبت شده در جایگاه ژنی TGFB3 می تواند در درک هر چه بهتر کنترل ژنتیکی نرخ رشد در جوجه ها مفید باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1061024 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!