اثر جایگاه ژنی TGFβ3 بر ارزش های اصلاحی و فنوتیپی صفات وزن بدن در مرغان بومی مازندران

پیام:
چکیده:
ژن فاکتور موثر بر رشد بتا به عنوان ژن موثر و مهم در فرآیند رشد و تمایز سلولی شناخته شده است. به منظور بررسی چندشکلی ژن فاکتور موثر بر رشد بتا-3 (TGFB3) از 160 قطعه مرغ مولد ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران به طور تصادفی خون گیری شد. استخراج DNA به کمک روش نمکی بهینه یافته و تکثیر یک قطعه به طول 295 جفت باز (بخشی از اینترون 4، کل اگزون 5 و بخش کوچکی از اینترون 5) با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی انجام شد. قطعه تکثیر شده بعد از هضم به کمک آنزیم BsiYI دو آلل + و به ترتیب با فراوانی 8037‎/0 و 1961‎/0 را آشکار نمود. فراوانی ژنوتیپ های «+/+»، «+/-» و «-/-» به ترتیب 6645‎/0، 2784‎/0 و 0569‎/0 برآورد شدند. آنالیز آماری نتایج به دست آمده نشان داد که وجود یک آلل + در ژنوتیپ می تواند میانگین صفات وزن بدن در سنین یک روزگی و هشت هفتگی را به صورت معنی داری درمقایسه با ژنوتیپ -/- افزایش دهد که نشان دهنده نقش تاثیرگذار آلل + در افزایش ارزش فنوتپی وزن بدن در جوجه ها می باشد (05‎/0>P)‎. در پایان می توان چنین نتیجه گیری نمود که نشانگر مورد مطالعه به همراه دیگر فرم های آللی ثبت شده در جایگاه ژنی TGFB3 می تواند در درک هر چه بهتر کنترل ژنتیکی نرخ رشد در جوجه ها مفید باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1061024 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.