تحلیل توزیع سرفاصله زمانی وسایل نقلیه در شرایط روز و شب تحت جریان سنگین ترافیک

پیام:
چکیده:
هدف از این پژوهش، تحلیل توزیع سرفاصله های زمانی وسایل نقلیه در بزرگراه های چندخطه تحت شرایط تردد سنگین است. در این مطالعه، رفتار رانندگان جهت انتخاب سرفاصله در ساعات اوج ترافیک روز و شب مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع آوری داده در بزرگراه شش خطه شهید خرازی اصفهان در ساعات اوج ترافیک و تحت شرایط غیرمنقطع انجام شد. با استفاده از آزمون های کای دو، نیکویی برازش مدل های آماری بر توزیع سرفاصله ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که مدل توزیع لوگ نرمال انتقال یافته، مدلی مناسب جهت برازش بر توزیع سرفاصله ها در خط سبقت است، در حالی که مدل توزیع گامای انتقال یافته جهت برازش بر سرفاصله های خط میانی مناسب می باشد. تفاوت مدل توزیع سرفاصله ها در خطوط مختلف ناشی از تفاوت رفتار رانندگان در این خطوط است. در ساعات اوج جریان ترافیک الگوی دنباله روی رانندگان در خط سبقت متفاوت از خط میانی است؛ به گونه ای که اکثر رانندگان در خط سبقت حتی در سرعت-های بالا، تمایل زیادی به تعقیب وسیله جلویی نشان می دهند. این امر سبب شده است که ظرفیت خطوط با یکدیگر متفاوت شوند و در نتیجه، توزیع و شاخص های آماری سرفاصله ها در شرایط نزدیک به ظرفیت هر خط با یکدیگر تفاوت قابل توجهی داشته باشند. همچنین بررسی نتایج حاصل از مقایسه در شرایط روز و شب نشان داد که رانندگان در شرایط تردد سنگین در ساعات شب، سرفاصله های ایمن تری نسبت به ساعات روز اختیار می کنند.
زبان:
فارسی
صفحه:
223
لینک کوتاه:
magiran.com/p1062283 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.