بررسی و شناسایی پتانسیل خطر انواع رانندگان بر اساس رفتارهای ترافیکی، تصادفات و جرائم

پیام:
چکیده:
در این تحقیق 1611 راننده ار طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. هدف از این تحقیق سنجش ویژگی های رانندگان بر ایمنی از دیدگاه عامل انسان است. در این راستا رانندگان بر اساس معیارهای جمعیتی و شخصیتی (سن، جنسیت، سطح تحصیلات و نوع شخصیت) که تاثیرگذار بر عوامل ایمنی (رفتارهای رانندگی، نرخ تصادفات و جرائم) می باشد، طبقه بندی شدند. بر اساس معیارهای حاصله 36 گروه از رانندگان به دست آمد. به منظور طبقه بندی رانندگان در خوشه های همگن و معنی دار با توجه به رفتارهای رانندگی (لغزش ها1، اشتباهات2 و تخلفات3) و نرخ تصادف و جریمه، تحلیل خوشه بندی و آزمون معنی داری من ویتنی روی داده-ها انجام شد. در ادامه برای بررسی صحت شاخص معرفی شده خطرآفرینی راننده 158 راننده دیگر بررسی شد که نتایج تحلیل نشان دهنده اعتبار شاخص می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات منجر به معرفی یک شاخص 4 سطحی ایمنی راننده بر مبنای مقادیر تخلفات، نرخ تصادف و جریمه ها در محدوده «ایمن» تا «خطرناک» گردید. همچنین هیچ رابطه معنی داری بین گروه های حاصل با توجه به لغزش ها و خطاها یافت نشد و به عنوان یک نتیجه مهم می توان گفت گروه های با تحصیلات کم به-خصوص جوانان به طور قابل توجهی سطح خطرآفرینی بالایی دارند. این شاخص می-تواند به عنوان یک ابزار مهم در بررسی پتانسیل خطر رانندگان و برنامه-ریزی و مدیریت ایمنی مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
313
لینک کوتاه:
magiran.com/p1062305 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.