بررسی آثار توام عصاره آلوئه ورا و استرس بی-حرکتی بر سطح سرمی هورمون های LH، FSH و تستوسترون در موش های صحرایی نر

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

تحقیق ها نشان می دهند که عصاره آلوئه ورا می تواند عملکردهای فیزیولوژی تولیدمثلی جانوران را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این مطالعه، بررسی آثار توام استرس بی حرکتی و عصاره آلوئه ورا بر سطح سرمی هورمون های LH، FSH و تستوسترون در موش های صحرایی نر است.

مواد و روش ها

در این مطالعه، موش های صحرایی نر نژاد ویستار به صورت تصادفی به نه گروه پنج سری شاهد، دریافت کننده آب آلوئه ورا، دریافت کننده آب آلوئه ورا و نرمال سالین، تحت بی حرکتی مزمن یا حاد، تحت بی حرکتی مزمن یا حاد دریافت کننده آلوئه ورا، تحت بی حرکتی مزمن یا حاد دریافت کننده نرمال سالین تقسیم شدند. بی حرکتی مزمن روزانه 2 ساعت طی سه هفته و بی حرکتی حاد روزانه 8 ساعت و طی یک هفته اجرا شد. آب آلوئه ورا به صورت خوراکی (625 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) به صورت گاواژ به نمونه ها خورانده شد؛ در نهایت، نمونه های خونی به روش خون گیری از قلب تهیه شد؛ متعاقب آن، پس از تهیه سرم، سطح هورمون های FSH، LH و تستوسترون به روش رادیو ایمونواسی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه بین گروه ها مقایسه شدند.

یافته ها

سطح سرمی هورمون های تستوسترون و LH در موش های تحت بی حرکتی مزمن یا حاد نسبت به شاهد، کاهش معناداری داشت (001/0P <)، اما سطح سرمی تستوسترون و LHدر موش های دریافت کننده آب آلوئه ورا و موش های تحت بی حرکتی حاد یا مزمن دریافت کننده آب آلوئه ورا در مقایسه با شاهد معنادار نبود.

نتیجه گیری

یافته های ما نشان دادند که استرس بی حرکتی کاهنده سطح سرمی هورمون تستوسترون و LH است، اما تجویز آب آلوئه ورا قادر است از این اثر ممانعت کند.

زبان:
فارسی
صفحه:
69
لینک کوتاه:
magiran.com/p1063935 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.