بررسی تنوع گونه ای و رابطه آن با عوامل محیطی در مراتع اشتهارد

پیام:
چکیده:
برای مدیریت اکوسیستم های مرتعی اولین قدم، تعیین عوامل موثر بر پراکنش گونه ها و تنوع گونه ای است. در این تحقیق، رابطه بین تنوع گونه ای مراتع اشتهارد با عوامل محیطی (خاک و پستی و بلندی) بررسی شده است. در هر واحد (تیپ گیاهی)، نمونه برداری به روش تصادفی-سیستماتیک در طول 3 ترانسکت خطی 750 متری انجام شد. در طول هر ترانسکت 15 پلات با ابعادی که به روش حداقل سطح تعیین شد، به فاصله 50 متر قرار داده شد. در هر پلات تعداد پایه ها و درصد تاج پوشش گونه های گیاهی ثبت شد. همچنین در ابتدا و انتهای هر ترانسکت پروفیل حفر و از عمق های 20-0 و 80-20 سانتی متر نمونه خاک برداشت شد. بعد از جمع آوری اطلاعات، شاخص های تنوع، یکنواختی و غنای گونه ای تعیین شدند. برای تعیین مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تغییرات تنوع گونه ای از تجزیه مولفه های اصلی استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص های تنوع گونه ای سیمپسون، شانون وینر و شاخص های یکنواختی کامارگو، سیمپسون، نی اصلاح شده، شانون و سیمپسون در تیپ Artemisia sieberi-Salsola rigida بیشترین مقدار و در تیپ Petropyrum oliveri کمترین مقدار را نسبت به تیپ های دیگر دارند. شاخص یکنواختی اسمیت و ویلسون در تیپ Halocnemum strobilaceum بیشتر از سایر تیپ هاست. شاخص های غنای گونه ای مارگالف و منهینیک در تیپ Artemisia sieberi-Stipa barbata بیشترین مقدار و در تیپ P. oliveri کمترین مقدار غنا را به خود اختصاص دادند. همچنین مشخص شد که سنگریزه، بافت، آهک و هدایت الکتریکی خاک از بین عوامل مورد بررسی بیشترین تاثیر را بر تغییرات تنوع گونه ای دارند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1064432 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!