بررسی عملکرد بخش های مراقبت ویژه بیمارستان آموزشی حضرت فاطمه زهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از APACHE II score

چکیده:
زمینه
پیش بینی مرگ در بخش های مراقبت های ویژه، با استفاده از سیستم های نمره دهی که شدت بیماری را می سنجند (مانند APACHE II) صورت می گیرد. این بررسی جهت ارزیابی سیستم امتیازدهی آپاچی دو در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) بوشهر و مقایسه میزان مرگ واقعی و احتمالی با هم و با برخی مراکز دیگر انجام گرفت
مواد و روش ها
مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی کنونی بر روی 100 بیمار دچار شرایط بحرانی در روز اول بستری در بخش های مراقبت ویژه انجام و داده ها، از طریق آزمون های کای دو، تی استیودنت، حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی، رسم منحنیROC و ضریب همبستگی اسپیرمن و به وسیله نرم افزار SPSS ویرایش 13 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
متوسط امتیاز در بخش مراقبت های ویژه داخلی 45/15 (60 نفر) و بخش مراقبت های ویژه جراحی 1/11 (40 نفر) بود (009/0=P). مقدار امتیاز و میزان مرگ رابطه مثبتی داشتند (001/0>P و ضریب همبستگی=4/0). میزان مرگ در بخش های مراقبت ویژه این مرکز بعد از لحاظ نمودن نمره آپاچی دو بیشتر از بعضی مراکز بود (05/0>P). میزان مرگ واقعی در بیماران بخش مراقبت های ویژه 31 درصد و مرگ پیش بینی شده، 79/19 درصد بود. فضای زیر منحنی ROC، 76/0 (با فاصله اطمینان 86/0-65/0) بود. همچنین امتیاز کسب شده رابطه مستقیمی با مدت بستری داشت (009/0=P و ضریب همبستگی 262/0).
نتیجه گیری
سیستم نمره دهی آپاچی دو جهت پیش بینی مرگ در بخش های مراقبت های ویژه این مرکز قابل استفاده می-باشد. میزان مرگ واقعی بیشتر از میزان مرگ محاسبه شده بود در حالی که در بعضی مراکز تفاوت ناچیزی بین میزان مرگ واقعی و محاسبه شده وجود دارد، بنابراین به نظر می رسد که مراقبت های ما نسبت به این مراکز ضعیف تر بوده و باید تقویت گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
317 -326
لینک کوتاه:
magiran.com/p1065939 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!