مقایسه سبک های مقابله ای مادران کودکان استثنایی بایکدیگر و مادران کودکان عادی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
این پژوهش به منظور مقایسه بین مادران کودکان استثنایی بایکدیگر و مادران کودکان عادی جهت استفاده از سبک های مقابله ای صورت گرفت.
روش کار
در این پژوهش که از نوع علی و مقایسه ای پس رویدادی است نمونه ای به حجم 120 نفر از مادران در 4 گروه کم توان ذهنی، کم بینا، کم شنوا و عادی به روش تصادفی خوشه ایدر شهرستان کرج انتخاب شد. ابزار به کار گرفته شده پرسشنامه سبک های مقابله ای (لازاروس و فولکمن – 1998) بود.
یافته ها
نتایج نشان داد که از لحاظ استفاده از سبک های مقابله ای دوری جویی، مسئولیت پذیری، گریزو اجتناب و بازبرآورد مثبت بین مادران کودکان استثنایی با مادران کودکان عادی در سطح) 05/0 p< (تفاوت معنی داری وجود دارد.هم چنین در بین مادران کودکان استثنایی هم در استفاده از سبک های مقابله ای بین مادران کودکان کم بینا با مادران کودکان کم شنوا تفاوت معنی دار وجود دارد.
بحث: این پژوهش نشان داد که مادران کودکان استثنایی دراستفاده از راهبردهای متمرکز بر هیجان با مادران کودکان عادی تفاوت معنی دار دارند، درنتیجه لازم است تا راهبردهای مقابله ای مناسب به مادران کودکان استثنایی جهت برخورد با موقعیت های استرس زا آموزش داده شود. هم چنین این پژوهش نشان داد که بین مادران گروه های کودکان استثنایی با یکدیگر هم تفاوت هایی وجود دارد که این تفاوتها بیشتر بین گروه مادران کودکان کم شنوا با دیگر گروه مادران است، لذا باید به این تفاوت ها نیز توجه شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
71
لینک کوتاه:
magiran.com/p1069550 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.