ویژگی های محیط یادگیری فراشناختی و پیشرفت تحصیلی: بررسی نقش واسطه ای باورهای انگیزشی در دانش آموزان

پیام:
چکیده:
هدف
هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه ای راهبردهای انگیزشی در رابطه ویژگی های فراشناختی محیط یادگیری با پیشرفت تحصیلی بود.
روش
روش پژوهش از نوع پس رویدادی و جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع اول دبیرستان شهر شیراز بود که از میان آن ها به روش خوشه ایتصادفی چند مرحله ای 510 دانش آموز (251 پسر و 259 دختر) انتخاب شد. آزمودنی ها به پرسشنامه محیط یادگیری فراشناختی توماس(2003) شامل شش بعد و پرسشنامه باورهای انگیزشی پنتریچ و دیگروت (1991) دارای سه بعد پاسخ دادند. پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی آن ها با استفاده از روش های تحلیل عاملی و ضریب همبستگی بین ابعاد و نمره کل محاسبه شد. داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه به شیوه متوالی همزمان و با به کارگیری مراحل پیشنهادی بارون و کنی، تحلیل شد.
یافته ها
یافته ها حاکی از این بود که ویژگی های فراشناختی محیط یادگیری پیش بینی کننده مستقیم پیشرفت تحصیلی است، علاوه بر این از میان ویژگی های فراشناختی محیط یادگیری، عامل های تعاملات درون کلاسی، تشویق و حمایت معلم و حمایت عاطفی بر باورهای انگیزشی تاثیر داشتند.
نتیجه گیری
از آنجا که باورهای انگیزشی نقش واسطه ای را بین ویژگی های فراشناختی محیط یادگیری و پیشرفت تحصیلی ایفا می کند، می توان با تقویت آن پیشرفت تحصیلی را افزایش داد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1069955 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!