مدلی برای پیش بینی رویش گیاهچه های سلمه تره (Chenopodium album) در سیستم های مختلف آبیاری در آفتابگردان

چکیده:
افزایش اثرات نامطلوب علف کش ها بر محیط زیست و گسترش مقاومت علف های هرز به علف کش ها لزوم کاهش استفاده از آنها را نشان می دهد. مدل های شبیه سازی رویش گیاهچه های علف های هرز در رابطه با زمان- دمایی ابزاری مناسب برای کاهش استفاده از علف کشها می باشند. مدلهای مختلفی برای پیش بینی رویش گیاهچه های علف هرز در رابطه با زمان- دمایی وجود دارد که با توجه به توانایی متفاوت مدل ها ما ملزم انتخاب مدل مناسب تر می باشیم. به همین دلیل و به منظور بررسی الگوی رویش علف هرز سلمه تره (Chenopodium album) در سطوح مختلف آبیاری (40، 60، 80 و 100 درصد نیاز آبی محصول در آبیاری قطره ای و آبیاری جوی و پشته ای) تحت کانوپی آفتابگردان و همچنین انتخاب مدل مناسب برای رویش این علف هرز آزمایشی در سال1390 انجام شد. در این آزمایش روند رویش گیاهچه های سلمه تره در سطوح مختلف آبیاری ارزیابی شد، که مدل های ویبول و گامپرتز جهت بررسی روند رویش گیاهچه ها و دستیابی به دقیق ترین مدل، به داده ها برازش داده شدند. نتایج نشان داد که هر دو مدل، رویش گیاهچه های سلمه تره را در طول زمان و در سطوح مختلف آبیاری با دقت بالاRMSE) بین 2.7- 7.8 درصد) می توانند پیش بینی نمایند. از طرف دیگر الگوهای متفاوت رویش و زمان-دمایی مورد نیاز جهت آغاز رویش گیاهچه ها در سطوح مختلف آبیاری متفاوت بود. بطوریکه در آبیاری جوی و پشته ای آغاز رویش گیاهچه ها دیر هنگام بود ولی بدنبال آن سرعت بالای رویش در اواخر فصل دیده می شود که 549 واحد زمان- دمایی برای 90 درصد رویش نیاز داشت. در حالیکه در سیستم آبیاری قطره ای-نواری بذرها نیاز به 602 – 654 واحد زمان- دمایی برای میزان رویش مشابه دارند که این امر بیانگر رویش دیرتر در این سیستم است. رویش دیرتر به آنها اجازه می دهد از استراتژی های مدیریتی علف های هرز، از جمله کاربرد علف کش ها که در ابتدای فصل رشد انجام می شود، فرار کنند. به همین دلیل کنترل آنها باید برای جلوگیری از افزایش اندازه بانک بذر و کاهش عملکرد سال های بعدی در برنامه مدیریتی کنترل علف هرز قرار بگیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1070496 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.