استفاده از پتانسیل آللوپاتی ارقام تجاری گندم ایران: رهیافتی برای مدیریت علفهای هرز

چکیده:
به منظور بررسی پتانسیل دگرآسیبی ارقام متداول گندم در کنترل چاودار و جودره آزمایشی در سال 1390 در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه زنجان بصورت فاکتوریل انجام شد. فاکتور اول ارقام گندم در 10 سطح (ارقام سرداری، آذر 2، شهریار، فلات، زرین، شعله، شاه پسند، امید، طبسی و هیرمند) و فاکتور دوم نوع عصاره در 2 سطح (شامل عصاره ریشه و ساقه بوته های گندم) بود. در این آزمایش اثر تیمارها بر درصد جوانه زنی، وزن خشک و طول ساقه چه و ریشه چه چاودار و جودره بررسی شد. نتایج نشان داد که نوع عصاره(ریشه یا ساقه) اثر معنی داری بر صفات ارزیابی شده داشت. همچنین در بین ارقام نیز از لحاظ توان بازدارندگی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چاودار و جودره تفاوت معنی داری مشاهده شد. به طوریکه بیشترین بازدارندگی جوانه زنی، در نتیجه تیمار بذور چاودار با عصاره ساقه شهریار، هیرمند و آذر2 مشاهده شد و جودره بیشترین تاثیر را از عصاره ساقه شهریار و هیرمند پذیرفت. عصاره آبی ریشه اکثر ارقام حالت تحریک کنندگی بر وزن خشک و طول ریشه چه و ساقه چه چاودار داشت و عصاره آبی ریشه برخی از ارقام این تاثیر را بر بذور جودره داشت. از آنجایی که چاودار و جودره از مهمترین علفهای هرز مزارع گندم در ایران می باشد می توان از عصاره ارقامی که تاثیر بیشتری بر جوانه زنی آنها گذاشته بعنوان علف کش طبیعی استفاده کرد و یا از خاصیت آللوپاتیکی آنها در کشت ارگانیک محصولات کشاورزی استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
87
لینک کوتاه:
magiran.com/p1070497 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.