آسیب شناسی جنبش مشروطیت با تکیه بر دیدگاه کوهن

چکیده:
در جهان امروز و در مراکز مطالعاتی و آکادمیک، بحث از دموکراسی و فرآیند دموکراتیزاسیون، جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. بسیاری از متفکران پارادایم هایی را به عنوان پیش شرطی برای گذار به دموکراسی مطرح می کنند. کارل کوهن با مطرح کردن پنچ پیش شرط برای دموکراسی، موفقیت دموکراسی در یک جامعه را منوط به شکل گیری این شرایط ساختاری می داند. این پیش شرط ها عبارتند از: شرایط مادی، شرایط مبتنی بر قانون اساسی، شرایط روان شناختی، شرایط فکری و شرایط حفاظتی. در صورت عدم وجود این شرایط، دموکراسی در یک کشور برقرار نمی شود. این پژوهش درصدد بررسی عدم موفقیت دموکراسی در زمان جنبش مشروطه بر اساس پیش شرط های موفقیت دموکراسی کوهن است. جنبش مشروطه ایران اولین قدم ایرانیان در راه پا نهادن به دموکراسی بود که با روی کار آمدن پهلوی اول تمامی دستاوردهای آن نابود شد. با تطبیق پیش شرط های موفقیت دموکراسی کوهن با جنبش مشروطه، علت شکست گذار به دموکراسی در ایران زمان جنبش مشروطه بهتر درک می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
137
لینک کوتاه:
magiran.com/p1070503 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!