تاثیر مواد افزودنی و مقادیر کاهش یافته علف کش بر کنترل شیمیایی پیچک صحرایی

چکیده:
اهمیت کاهش مصرف علف کش ها برای بسیاری از کشاورزان و متخصصین روشن شده است و دلیل این امر افزایش تحقیقاتی است که امروزه در زمینه کاهش مصرف و بهینه مصرف کردن آنها صورت می گیرد. به منظور بررسی کارایی علف کش های 2،4-D، گلایفوسیت و لونترل در دزهای توصیه شده (به ترتیب kg ai ha-1 1، 1/4 و 36/0)، نصف مقدارهای فوق و مخلوط 2،4-D+ گلایفوسیت (kg ai ha-1 67/0+ 3/3 و 51/0+ 05/2) هر یک همراه و بدون کاربرد مواد افزودنی (سیتویت یا روغن صنعتی شماره 10+ مایع ظرف شویی هر دو در 1% حجمی) در کنترل پیچک صحرایی، آزمایشی مزرعه ای انجام شد. نتایج بیانگر تفاوت معنی دار بین تیمارهای اعمال شده بود (P=0.01). در بین تیمارهای اعمال شده، مخلوط 2،4-D+ گلایفوسیت+ مواد افزودنی (روغن یا سیتویت) در مقادیر kg ai ha-1 67/0+ 3/3 با 98% کنترل و علف کش لونترل با متوسط کنترل 2% به ترتیب بیشترین و کمترین سطح کنترل را به خود اختصاص دادند. کاربرد مواد افزودنی موجب افزایش تاثیر 2،4-D در هر دو حالت دز کامل و نصف دز گردید، ولی در دزهای کامل گلایفوسیت (kg ai ha-1 1/4) بطور معنی داری درصد کنترل را کاهش داد و در سایر تیمارها تاثیر آن ها معنی دار نبود. تنها در مورد گلایفوسیت کاهش دز باعث کاهش چشمگیر سطح کنترل گردید، ولی در سایر موارد تفاوت معنی داری بین کاربرد دزهای کامل با نصف این دزها مشاهده نشد. در تیمارهای بدون مصرف مویان، گلایفوسیت تنها در دز کامل (kg ai ha-1 1/4) توانست پیچک صحرایی را 79% کنترل کند و در سایر موارد درصد کنترل از 46% فراتر نرفت. در مجموع، بهترین نتیجه از کاربرد مخلوط 2،4-D و گلایفوسیت (بدون توجه به دز مصرفی و کاربرد مواد افزودنی) با متوسط کنترل 91% بدست آمد.
زبان:
فارسی
صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1070673 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.