مطالعه کاریوتیپ 4 ژنوتیپ از گونه Lolium perenne

چکیده:
جنس لولیوم از مهم ترین گراس های تک لپه ای است که بیش از 50 قبیله، 650 جنس و 10000 گونه را شامل می شوند. لازمه استفاده از این ماده ژنتیکی خام شناخت کامل و دقیق آن است. تحقیق حاضر با هدف مطالعه کاریوتیپ 4 ژنوتیپ متعلق به گونه Lolium perenne در سلول های مریستم انتهایی ریشه صورت گرفته است. مراحل مختلف آزمایش شامل جوانه دار کردن بذور، پیش تیمار، تثبیت، هیدرولیز و رنگ آمیزی در آزمایشگاه سیتوژنتیک دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1388 انجام شد. نتایج نشان داد تعداد کروموزوم های پایه در کلیه ژنوتیپ های مورد بررسی 7=x بوده و تمامی ژنوتیپ های مورد مطالعه دیپلوئید (14=x2=n2) هستند. صفات کروموزومی شامل طول کل کروموزوم، طول بازوی بلند و طول بازوی کوتاه کروموزوم و نسبت بازوها تعیین شد. برای تعیین تقارن کاریوتیپی و بررسی وضعیت تکاملی ژنوتیپ های مورد مطالعه پارامترهای شاخص نامتقارن بودن بین کروموزومی (1A)، شاخص نامتقارن بودن درون کروموزومی (2A)، اختلاف دامنه طول نسبی (DRL) و در صد شکل کلی کاریوتیپ (%TF) محاسبه گردید. در میان ژنوتیپ های مطالعه شده بالاترین و پایین ترین درصد شکل کلی کاریوتیپ (%TF) به ترتیب در ژنوتیپ سمیرم (88/42) و ژنوتیپ یارند (10/36) محاسبه شد. تمامی ژنوتیپ ها براساس پارامترهای تقارن کاریوتیپی 1A و 2A طبقه بندی شدند که نتایج حاصل از این دیاگرام بر نتایج بدست آمده ازطریق تجزیه کلاستر منطبق بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
105
لینک کوتاه:
magiran.com/p1070675 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.