تاثیر قارچ میکوریزا بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ذرت در شرایط تنش خشکی

چکیده:
قارچ های میکوریزا بوجود آورنده یکی از همزیستی های مفید با ریشه اکثر گیاهان بوده و نقشی حیاتی در چرخه عناصر غذایی و تحمل گیاهان به تنش های محیطی دارد. جهت بررسی اثرات قارچ های میکوریزا در شرایط تنش خشکی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ذرت (.Zea Mays L) رقم 704 سینگل کراس، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامل تصادفی اجرا گردید. فاکتور اول شامل رژیم های آبیاری در سه سطح (100 %، 80 % و 60 % ظرفیت زراعی) و فاکتور دوم مربوط به دو گونه قارچ میکوریزا، شامل گونه های Glomus intraradices و Glomus mosseae و شاهد بودند. نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش وزن خشک گیاه و غلظت کلروفیل های a و b و افزایش غلظت پرولین برگ شد. مقدار کلروفیل b در گیاهان تلقیح شده با قارچ میکوریزا افزایش یافت. اثر متقابل تنش خشکی و قارچ بر غلظت کلروفیل های a و b، میزان پرولین و وزن خشک گیاه معنی دار بود (05/0≥P). با افزایش تنش خشکی غلظت عناصر پتاسیم و آهن بطور قابل توجهی افزایش یافت. قارچ میکوریزا موجب افزایش معنی دار غلظت عناصر فسفر، آهن، روی، مس، منگنز و بور در گیاه شد. گونهmosseae G. سبب افزایش بیشتر غلظت عناصر کم مصرف شامل بور، مس، منگنز، روی و آهن نسبت به گونه دیگر گردیده و از این لحاظ کاراتر بود. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که همزیستی قارچ های میکوریزی با ریشه گیاه ذرت، می تواند موجب افزایش سطح ریشه، جذب بیشتر بعضی از عناصر ضروری به ویژه عناصر کم مصرف به وسیله گیاه و درجه تحمل آن در برابر تنش خشکی گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p1070680 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.