بررسی تحمل تعدادی از لاین های جو(Hordeum Vulgare L.) به تنش اسمزی در مرحله جوانه زنی

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر تنش اسمزی بر جوانه زنی لاین های جو آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از 10 لاین جو (Hordeum vulgare L.) و 4 سطح تنش اسمزی شامل 0، 50، 100 و 150 میلی مولار گلوکز اجرا گردید. صفات مورد بررسی شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه، طول ریشه چه و ساقه چه و شاخص بنیه بذر بود. نتایج نشان داد که تاثیر تنش اسمزی بر تمام صفات معنی دار بود. اعمال تنش با 150 میلی مولار گلوکز موجب شد که در لاین های MARIS CANON/4/ZHEDAR#2/3/HLLA/GOB/HLLA/5/... و CHENG DU 89/3/QUINA//CEL-B/CI3909.2/4/TOCTE هیچ بذری قادر به جوانه زنی نباشد. اثر متقابل لاین در تنش بر تمامی صفات معنی دار بود. در شرایط تنش 50 میلی مولار گلوکز، میانگین شاخص بنیه بذر و وزن خشک ساقه چه در لاین های مورد مطالعه تفاوت معنی داری با شرایط نرمال نداشت، ولی در شدت های تنش بالاتر، تفاوت معنی دار مشاهده شد. همچنین رابطه بین تمام صفات اندازه گیری شده در این آزمایش مثبت و معنی دار بود. در بین لاین های مورد بررسی لاین BUCK M8.88/E.ACACIA//MSEL نسبت به سایر لاین ها در شرایط نرمال از نظر صفات مورد بررسی بهتر بود و در شرایط تنش هم کاهش کمتری نشان داد. از این رو در میان لاین های مورد بررسی به عنوان لاین برتر در آزمایش حاضر معرفی می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
71
لینک کوتاه:
magiran.com/p1070689 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.