بررسی تاثیرمشاوره بر اساس مدل PLISSIT بر عملکرد جنسی زنان

چکیده:
زمینه و هدف
مشکلات جنسی در بین زنان شیوع بالایی دارد و جوانب مختلف زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. مشاوره در مراحل اولیه می تواند بسیاری از مشکلات آنها را برطرف نماید و در صورت تشخیص اختلال جنسی، زن به متخصص ذیصلاح ارجاع داده می شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مشاوره بر اساس مدل PLISSIT (Permission- Limited Information-Specific Suggestion- Intensive Therapy) بر عملکرد جنسی زنان انجام شد.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی است که بر روی80 زن متاهل که طی 5 سال گذشته ازدواج کرده و حداقل دارای یک مشکل جنسی بودند، انجام شد. افراد بصورت تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم گردیدند، که گروه آزمون، مشاوره بر اساس مدلPLISSIT توسط مامای دوره دیده و گروه شاهد، مشاوره روتین توسط مامای درمانگاه را دریافت کردند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات فردی و مامایی و از پرسشنامه FSFI (شاخص عملکرد جنسی زنان) جهت بررسی عملکرد جنسی زنان استفاده شد. نمره عملکرد جنسی این افراد قبل از مداخله،2 هفته و4 هفته بعد سنجیده شد. نتایج با آزمون های تی،کای دو، فیشر و من ویتنی مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها
میانگین نمره عملکرد جنسی نمونه ها قبل از مداخله، درگروه آزمون 3/25 و دو هفته پس از مداخله 8/ 28 و چهار هفته بعد 4/29 بود که از نظر آماری این اختلاف ها معنی دار بود (به ترتیب 001/0P< و 001/0P<)، درگروه شاهد قبل از مداخله 48/24 و دو هفته پس از مداخله 44/24 و چهار هفته بعد74/23 بودکه از نظر آماری این اختلاف ها معنی دار نبود (به ترتیب 946/0P= و 375/0P=). بین نمرات عملکرد جنسی در گروه شاهد و آزمون قبل از مداخله اختلاف معنی دار وجود نداشت (408/0P=)، اما دو هفته و چهار هفته بعد از مداخله بین نمرات عملکرد جنسی دو گروه اختلاف معنی دار بود (به ترتیب 001/0 P<و 001/0(P<.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش میتوان اذعان داشت که مشاوره سلامت جنسی زنان بر اساس مدل PLISSIT موجب کاهش مشکلات جنسی زنان میشود. استفاده از این مدل در مراکز مراقبت های بهداشتی توصیه میشود.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1071847 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!