بررسی ویژگی های روانسنجی فرم 60 سوالی مقیاس مشکلات بین شخصی

چکیده:
زمینه و هدف
مشکلات بین شخصی، مشکلاتی هستند که در رابطه با دیگران تجربه می شوند و آشفتگی روانی ایجاد می کنند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی فرم 60 گویه ای مقیاس مشکلات بین شخصی در نمونه ای از دانشجویان ایرانی بود.
مواد و روش ها
این پژوهش از نوع روانسنجی ابزار است و از روش های معمول و عمدتا توصیفی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. در این مطالعه، 647 دانشجوی داوطلب (361 دختر، 286 پسر) از دانشگاه های شهر تهران شرکت کردند. نمونه ها فرم 60 سوالی مقیاس های مشکلات بین شخصی، سلامت روانی، حرمت خود و هوش هیجانی را تکمیل کردند. روایی مقیاس مشکلات بین شخصی به روش بررسی روایی سازه، همگرا و تشخیصی تعیین شد. به منظور تعیین پایایی از روش های بررسی همسانی درونی و آزمون مجدد استفاده شد.
یافته ها
تحلیل عاملی اکتشافی، علاوه بر عامل کلی مشکلات بین شخصی، شش عامل را برای مقیاس مشکلات بین شخصی تایید کرد. روایی همگرا و تشخیصی مقیاس مشکلات بین شخصی، بر حسب ضرایب همبستگی میانگین نمره های آزمودنی ها در مقیاس های مشکلات بین شخصی با شاخص های بهزیستی روانشناختی، درماندگی روانشناختی، حرمت خود و هوش هیجانی تایید شدند. همسانی درونی مقیاس، بر حسب ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شد و با ضرایب همبستگی از 82/0 تا 93/0 مورد تایید قرار گرفت. پایایی بازآزمایی مقیاس بر اساس نتایج دو بار اجرای آزمون محاسبه شد و با ضرایب همبستگی از 65/0 تا 81/0 مورد تآیید قرار گرفت.
نتیجه گیری
یر اساس نتایج این پژوهش، مقیاس مشکلات بین شخصی، از پایایی و روایی کافی برخوردار است و می تواند برای سنجش مشکلات بین شخصی در پژوهش ها مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1071848 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!