تاثیر انحراف فکر به روش حباب سازی بر میزان اضطراب ناشی از رویه های تزریقی در کودکان سن مدرسه مبتلا به تالاسمی

چکیده:
زمینه و هدف
رگ گیری یکی از شایع ترین روش های تهاجمی است که کودکان تجربه می کنند. معمولارویه های تهاجمی برای کودکان علاوه بر درد، اضطراب را به همراه دارد. بنابراین تشخیص عوامل خطر در ایجاد اضطراب قبل از رویه های تهاجمی بسیار مهم می باشد. این مطالعه با هدف تاثیر تمرینات تنفسی منظم بر اضطراب ناشی از رویه های تزریقی در کودکان سن مدرسه مبتلا به تالاسمی انجام شد.
مواد و روش ها
این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی است که در طی آن40 کودک12-6 ساله مبتلا به تالاسمی در مرکز تالاسمی شهر کرمان که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند از طریق نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه20 نفره آزمون و کنترل قرار گرفتند. برای گروه آزمون روش انحراف فکر اسباب بازی حباب ساز اعمال شد. ابزارهای جمع آوری کننده اطلاعات پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، مقیاس خود گزارشی چهره ای اضطراب بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون های کای دو، تست دقیق فیشر، من ویتنی و ویلکاکسون و نرم افزار اس پی اس اس نسخه 16استفاده گردید.
یافته ها
میانگین نمره اضطراب قبل از تزریق در گروه حباب سازی5 /1±9/2 و بعد از تزریق1/1±0/1 بود آزمون آماری تی زوج تفاوت معنی داری بین نمره اضطراب در دو گروه قبل از تزریق نشان داد (000/0=P) میانگین نمره اضطراب قبل از تزریق در گروه کنترل2/2± 1/3 و بعد از تزریق 1/2±4/2 بود آزمون آماری تی زوج تفاوت معنی داری بین نمره اضطراب در دو گروه قبل از تزریق نشان نداد (02/0=P).
نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان داد که انحراف فکر با استفاده از اسباب بازی حباب ساز در کاهش اضطراب ناشی از رویه های تزریقی موثر بوده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1071853 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!