بررسی تاثیرگذاری سطح تحصیلات مشاوران تغذیه بر تحلیل استراتژیک آنان درباره فرصتهای کارآفرینانه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
امروزه، به علت رقابت شدید بین مشاوران تغذیه و تغییرات سریع در تقاضای بیماران برای دریافت خدمات مشاوره تغذیه، بکارگیری مفاهیمی نظیر «شناسایی فرصتهای کارآفرینانه» در این عرصه، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. یکی از پر کاربردترین شیوه ها جهت شناسایی فرصتهای کارآفرینانه، «تحلیل استراتژیک محیط خارجی» می باشد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیرگذاری سطح تحصیلات مشاوران تغذیه بر تحلیل استراتژیک آنان درباره فرصتهای کارآفرینانه انجام گرفته است.
روش بررسی
این پژوهش تحلیلی بر مبنای داده هایی(سطوح تحصیلی مشاوران تغذیه و پاسخهای آنان در مورد عرضه و تقاضا برای خدمات مشاوره تغذیه) انجام گرفت که در جریان تحقیقی که در گذشته با عنوان «تحلیل روند عرضه و تقاضا در زمینه خدمات مشاوره تغذیه در دیابت: گامی اساسی در جهت شناسایی فرصتهای کارآفرینانه برای مشاوران تغذیه» صورت پذیرفته بود، گردآوری شده بودند. همچنین، «آزمون همبستگی Spearman» و «آزمون GLM multivariate» جهت تجزیه و تحلیل داده های مذکور، به کار گرفته شدند.
یافته ها
هر دو آزمون آماری، نشان دادند که بین سطوح تحصیلی(مشتمل بر 1- کارشناسی و 2- کارشناسی ارشد و دکترا) مشاوران تغذیه با دو سوم از نظرات ارائه شده توسط آنان، ارتباط معنی دار وجود داشت.
نتیجه گیری
. سطح تحصیلات مشاوران تغذیه، تاثیری نسبی بر تحلیل استراتژیک آنها درباره فرصتهای کارآفرینانه دار.
زبان:
فارسی
صفحات:
182 تا 193
لینک کوتاه:
magiran.com/p1072899 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!