الحاق ژنی زیرواحد B سم کلرا (ctB) با زیرواحد B انتروتوکسین شیگلا دیسانتری تیپ 1 (stxB)، همسانه سازی و بیان آن در باکتری E. coli

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
یکی از مهم ترین فاکتورهای بیماری زای اصلی در شیگلا دیسانتری تیپ 1، انتروتوکسین شیگلا یا STxمی باشد، که از یک زیر واحد سمی آنزیماتیک به نام STxA و یک زیر واحد پنتامریک متصل شونده به رسپتور به نام زیر واحد B یا STxB تشکیل شده است. زیر واحد STxB مسئول اتصال زیر واحد سمی به گیرنده سطح سلولی Gb3 بوده و در نهایت باعث ورود سم به درون سلول و اثرات آن می شود. زیر واحد B سم کلرا (CTB) به عنوان ادجوانت مخاطی قوی برای واکسیناسیون شناخته شده و همجوشی ژنتیکی آن با هترو آنتی ژن هایی مثل stxB باعث تقویت ایمنی همورال و مخاطی و پاسخ ایمنی علیه آن آنتی ژن می گردد.
مواد و روش ها
در این مطالعه ژن های ctB و stxB پس از طراحی پرایمر به وسیله PCR تکثیر و در وکتور pGEMهمسانه سازی شدند. ژن stxB به همراه لینکر غیرفورینی به روش برش آنزیمی با ژن ctB در وکتور pGEM الحاق شدند و در نهایت قطعه کایمریکctB-stxB در وکتور بیانی pET28a(+) زیر همسانه سازی گردید. پروتئین کایمر تحت القای IPTG بهینه سازی و به وسیله تکنیک SDS-PAGE و وسترن بلات مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج
قطعه کایمریک ctB-stxBدر وکتور بیانی pET28a(+) به وسیله توالی یابی، PCR و آنالیز آنزیمی تایید گردید. همچنین پروتئین تولیدی به وسیله SDS-PAGE و وسترن بلات مورد تایید قرار گرفت.
نتیجه گیری
پروتئین نوترکیب تولیدی بعد از بررسی ایمنی زایی می تواند به عنوان کاندیدی برای واکسن مخاطی موثر و نوین علیه باکتری شیگلا دیسانتری تیپ 1 در نظر گرفته شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
135 -141
لینک کوتاه:
magiran.com/p1074309 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.