بررسی آلودگی به سارکوسیست در بزهای ذبح شده در کشتارگاه جهرم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

آلودگی به سارکوسیست یکی از شایع ترین عفونت های تک یاخته ای مشترک بین انسان و دام می باشد که توسط گونه های مختلف سارکوسیستیس ایجاد می شود. با توجه به اهمیت بهداشتی این انگل، در این مطالعه میزان آلودگی به کیست های ماکروسکوپی و میکروسکوپی سارکوسیست در بزهای ذبح شده در کشتارگاه جهرم مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها

در چهار ماه اول سال 1390، شش بافت زبان، مری، قلب، دیافراگم، ران و بازوی 4925 بز ذبح شده در کشتارگاه شهرستان جهرم از نظر وجود کیست های ماکروسکوپی به روش بازرسی لاشه بررسی شدند. همچنین چهار بافت زبان، مری، دیافراگم و قلب از 400 بز به طور تصادفی از نظر وجود کیست های میکروسکوپی به دو روش گسترش بافتی و هضمی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج

درصد آلودگی به کیست های ماکروسکوپی 48/9% بود و بیشترین درصد آلودگی در مری (1/91%) و در گروه سنی بیشتر از 36 ماهگی (8/81%) و در جنس نر (1/91%) مشاهده شد و بین آلودگی به کیست های ماکروسکوپی و سن یا جنس ارتباط معنی داری دیده نشد (P>0/05). در روش گسترش بافتی و هضمی به ترتیب 5/59% و 100% از بزها آلوده به کیست های میکروسکوپی بودند. در روش گسترش بافتی بیشترین ارگان درگیر با 3/35% مربوط به دیافراگم بود به طوری که بیشترین درصد آلودگی در گروه سنی بیشتر از 36 ماهگی (7/47%) و در جنس نر (7/35%) مشاهده شد. بین آلودگی به کیست های میکروسکوپی و سن ارتباط معنی داری وجود داشت (P=0.002)، ولی این ارتباط با جنس معنادار نبود (P=0.700).

نتیجه گیری

نتایج نشان داد که روش هضمی حساس ترین روش برای تشخیص سارکوسیستیس در گوشت بز می باشد و 100% بزها به این روش آلوده بودند. بنابراین برای پیشگیری از آلودگی انسانی بایستی بدون توجه به نتایج بازرسی لاشه، گوشتها قبل از مصرف، منجمد یا کاملا پخته شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
163 -167
لینک کوتاه:
magiran.com/p1074324 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.