نقش واسطه گری خودپنداره برای کمال گرایی و سلامت روان در نوجوانان شهر شیراز در سال 1391

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
در سالهای اخیر موضوع سلامت روان بسیار مورد بحث و توجه روان شناسان، روان پزشکان و مشاوران قرار گرفته و توجه به نقش سلامت روان در تضمین زندگی فردی و اجتماعی اهمیت ویژه یافته است. هدف از این پژوهش تبیین نقش واسطه گری خودپنداره برای کمالگرایی و سلامت روان میباشد.
مواد و روش ها
گروه نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 400 نفر دانش آموز (200 دختر، 200 پسر) مقطع متوسطه در شهر شیراز با میانگین و انحراف معیار سنی دختران به ترتیب برابر 93/0±37/16 سال و پسران برابر 63/0±12/16 سال بود. این گروه نمونه به شیوه خوشهای چند مرحله ای برگزیده شده اند. به منظور گردآوری اطلاعات از سه مقیاس خودپنداره مندالگیو و پی ریست، مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی لاویبوند و لاویبوند (فرم 21 گویه ای) و مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی تری شورت و همکاران استفاده شد. اعتبار و روایی این مقیاس ها در طول مطالعه مورد بررسی مجدد قرار گرفت.
نتایج
این تحلیل نشان داد که میزان کمال گرایی مثبت و منفی به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم دارای تاثیر معنی دار بر سلامت روان می باشد. مقدار اثر مستقیم کمال گرایی مثبت بر سلامت روان برابر است با 17/0 (P<0.001) و اثر غیر مستقیم این متغیر برابر با 06/0(P<0.001) و همچنین مقدار اثر مستقیم کمال گرایی منفی بر سلامت روان برابر است با 39/0 (P<0.001) و اثر غیرمستقیم این متغیر از طریق خودپنداره برابر با 01/0 (P<0.001) بود.
بحث و نتیجه گیری
در مجموع نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که خودپنداره نقش واسطه گری برای سلامت روان و کمال گرایی فرد دارد، بدین معنی که کمال گرایی مثبت فرد بر خودپنداره او اثر مثبت گذاشته در نتیجه خودپنداره مثبت او باعث بهبود سلامت روان می گردد و از طرف دیگر کمال گرایی منفی با اثر منفی که بر خودپنداره فرد میگذارد باعث منفی شدن خودپنداره او شده که این امرکاهش سلامت روان و افزایش مشکلات هیجانی فرد را موجب میشود.
زبان:
فارسی
صفحات:
210 -217
لینک کوتاه:
magiran.com/p1074393 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.