بررسی دیدگاه کارشناسان سیاست و رسانه نسبت به اعتبار اسناد ویکی لیکس

چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی دیدگاه های کارشناسان سیاست و رسانه نسبت به اعتبار اسناد ویکی لیکس صورت پذیرفته است. بهره گیری ویکی لیکس از ابزارها و تاکتیک های رسانه ای، برای افشای اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا، سبب جلب توجه توامان کارشناسان عرصه سیاست و اصحاب رسانه به موضوع ویکی لیکس شده است. لذا بررسی دیدگاه های کارشناسان فعال در عرصه های سیاست و رسانه و تبیین نگاه های مشترک آنان، امکان مدیریت صحیح افکار عمومی و تصمیم گیری های هوشمندانه دیپلماتیک را در مواجهه با انتشار تدریجی اسناد در پی خواهد داشت. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و برای گردآوری داده ها از پرسش نامه با اعتبار آلفای کرونباخ 80/0 استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش متشکل از دو گروه کارشناسان وزارت خارجه و اساتید علوم ارتباطات کشور بوده و 30 نفر از هر گروه پاسخگوی پرسشنامه بودند. یافته های تحقیق نشان می دهد بین دیدگاه کارشناسان سیاست و رسانه نسبت به اعتبار اسناد ویکی لیکس همسویی وجود دارد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1074531 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!