تاثیر قابلیت های مدیریت دانش بر فرآیند نوآوری در سازمان (مطالعه موردی: سازمان جهاد دانشگاهی استان مازندران)

چکیده:

هدف اصلی مقاله حاضر، تشریح و درک مفاهیم مدیریت دانش و نوآوری و یافتن عوامل تاثیرگذار فرآیند مدیریت دانش بر تولید ایده های نوآورانه و شناسایی فرآیندهای کلیدی مدیریت دانش به منظور تعیین اولویت سازمان مورد مطالعه برای تمرکز و سرمایه گذاری است. در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی مدلهای مختلف، ارتباط بین مدیریت دانش و نوآوری مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری این پژوهش70 نفر از محققین سازمان جهاد دانشگاهی استان مازندران وحجم نمونه بر اساس جدول مورگان59n= می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد شده استفاده شده است و داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار spss مورد تحلیل آماری قرار گرفته و در این راستا از آزمون t استفاده شده است. نتیجه بررسی، تایید تعدادی از فرضیه ها و رد تعدادی دیگر از فرضیه ها را نشان می دهند. بدین معنی که چهار فرضیه از فرضیه های ششگانه تاثیر معنی داری در فرآیند نوآوری دارد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1074533 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!