الگوی ارتباطی هویت سازمانی، فرهنگ سازمانی و ارتباطات رضایتمند

چکیده:

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی، هویت سازمانی و ارتباطات رضایتمند در بین کارکنان یکی از سازمانی های دولتی استان خراسان رضوی است. بدین منظور، پرسشنامه هایی که اعتبار و روایی آنها احراز شده بود؛ توسط آزمودنی ها تکمیل شد. در ادامه، الگوی ارتباطی میان سازه های ذکر شده، از طریق معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخه 8/8، مورد آزمون قرار گرفت؛ و یافته ها نشان داد که الگوی پیشنهادی، از برازش خوبی، برخوردار است (93/0 = GFI، 063/0 = RSME). مقدار تمام ضرایب مسیر الگوی پیشنهادی نیز معنا دار به دست آمد و بدین ترتیب، کلیه فرضیات تحقیق، مبنی بر تاثیر مثبت فرهنگ سازمانی بر هویت سازمانی(34/0 =،01/0 P<)؛ تاثیر مثبت فرهنگ سازمانی، بر ارتباطات رضایتمند (71/0 =،01/0 P<)؛ و تاثیر مثبت ارتباطات رضایتمند، بر هویت سازمانی (45/0 = β، 01/0 P<)، مورد تائید، قرار گرفت. یافته های به دست آمده برای خط مشی گذاران سازمان، بسیار مفید خواهد بود و به آنان توصیه می کند که به مدیریت فرهنگ سازمانی، به عنوان یکی از سازه های موثر بر هویت سازمانی و ارتباطات رضایتمند، بپردازند و آن را در تصمیم گیری ها، لحاظ کنند.

زبان:
فارسی
در صفحه:
144
لینک کوتاه:
magiran.com/p1074538 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!