تعیین قابلیت هضم پروتئین و ماده خشک جیره های حاوی سه کنجاله گیاهی به روش آزمایشگاهی و بررسی اثرات استفاده از آنها بر عملکرد جوجه های گوشتی

پیام:
چکیده:
این تحقیق به منظور تعیین قابلیت هضم پروتئین و ماده خشک جیره های حاوی کنجاله سویا، کنجاله کلزا و کنجاله تخم پنبه با آنزیم هیدروآنزیم اکس پی به روش آزمایشگاهی و همچنین اثر آنها بر عملکرد جوجه های گوشتی انجام شد. جهت تعیین قابلیت هضم پروتئین و ماده خشک جیره ها دو نمونه از هر جیره تهیه گردید. به منظور بررسی عملکرد 324 قطعه جوجه سویه لوهمن در 3 تیمار، 4 تکرار و 27 جوجه در هر تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی مورد استفاده قرار گرفت. تیمار های آزمایشی حاوی 30 درصد کنجاله های سویا، کلزا یا تخم پنبه بودند. قابلیت هضم پروتئین در جیره حاوی کنجاله سویا نسبت به کنجاله تخم پنبه در هر دو جیره های دوره آغازین و رشد بیشتر بود (05/0>P). قابلیت هضم ماده خشک به روش آزمایشگاهی در جیره مربوط به دوره رشد حاوی کنجاله سویا و کنجاله کلزا نسبت به کنجاله تخم پنبه بطور معنی داری افزایش نشان داد (05/0>P). میزان خوراک مصرفی در جیره حاوی کنجاله سویا نسبت به کنجاله تخم پنبه در هر دو دوره پرورش بیشتر بود (05/0>P). در دوره رشد وزن بدن جوجه های تغذیه شده با کنجاله سویا نسبت به کنجاله کلزا و همچنین جوجه های تغذیه شده با کنجاله کلزا نسبت به کنجاله تخم پنبه بیشتر بود (05/0>P) شاخص تولید جوجه های تغذیه شده با کنجاله سویا نسبت به تخم پنبه در دوره رشد افزایش معنی داری داشت (05/0>P) در دوره رشد وزن سینه جوجه های مربوط به جیره حاوی کنجاله سویا و کنجاله کلزا نسبت به کنجاله تخم پنبه بطور معنی داری افزایش نشان داد (05/0>P). نتایج نهایی این آزمایش نشان داد که کنجاله کلزا در بسیاری از فاکتورها (خوراک مصرفی، درصد وزن سینه و قابلیت هضم ماده خشک در 42 روزگی) تفاوت معنی داری با کنجاله سویا نداشت.
زبان:
فارسی
صفحه:
42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1075576 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.