تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر آنغوزه (Ferula assafoetida)

پیام:
چکیده:
آنغوزه یکی از گیاهان دارویی مهم تیره چتریان است که به دلیل برداشت های مکرر از عرصه های طبیعی در معرض نابودی قرار گرفته است. شناخت و مطالعه دقیق بیولوژی و رفتار جوانه زنی بذر این گیاه می تواند منجر به توسعه کشت و حفاظت از عرصه های طبیعی آن گردد. این پژوهش به منظور تعیین واکنش دمایی بذر آنغوزه در سال 1390 در آزمایشگاه های تکنولوژی بذر و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 10 تیمار مشتمل بر دماهای 3، 6، 9، 12، 18، 21، 24، 27، 30 و 33 درجه سانتی گراد در 4 تکرار به اجرا درآمد. صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از: درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و میانگین زمان جوانه زنی. اثر دما بر تمامی صفات مورد اندازه گیری معنیدار بود. نتایج بهدستآمده از تجزیه رگرسیون داده ها نشان دادند که دما های حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی بذر آنغوزه به ترتیب 06/1، 46/13 و 04/31 درجه سانتی گراد می-باشند
زبان:
فارسی
در صفحه:
193
لینک کوتاه:
magiran.com/p1076292 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!