بررسی تاثیر رفلکسولوژی پا بر پیامدهای زایمان در زنان نخست زا

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
ترس از درد زایمان، یکی از مشکلاتی است که باعث بالا رفتن آمار سزارین در کشورمان شده است. ماماها با استفاده از روش های زایمان بی درد، از جمله رفلکسولوژی می توانند مادران را به انجام زایمان طبیعی تشویق کنند؛ لذا این تحقیق با هدف تعیین تاثیر رفلکسولوژی پا بر پیامدهای زایمان در زنان نخست زا انجام گرفت.
مواد و روش ها
این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که بر روی 80 نفر زائوی شکم اول مراجعه کننده به زایشگاه های شهر کرج با حاملگی کم خطر، که به روش تصادفی به دو گروه مداخله (رفلکسولوژی پا به مدت 40 دقیقه) و گروه کنترل تقسیم شدند، انجام گرفت. طول مدت مراحل زایمانی، نوع زایمان و نمره آپگار نوزاد در دقایق اول و پنجم در هر دو گروه ثبت شد.
یافته ها
نتایج پژوهش نشان داد طول مدت لیبر در گروه مداخله به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (001/0>P). هم چنین از نظر توزیع فراوانی نوع زایمان و نمره آپگار در دو گروه اختلاف معنی داری وجود داشت (001/0>P).
بحث و نتیجه گیری
به نظر می رسد که رفلکسولوژی باعث کوتاه شدن طول لیبر، افزایش توزیع فراوانی زایمان طبیعی و افزایش نمره آپگار می گردد. بنابراین می توان با استفاده از این روش غیر تهاجمی به یکی از اهداف مهم مامایی که کاهش درد هنگام لیبر و تشویق مادران به زایمان طبیعی است، دست یافت.
زبان:
فارسی
در صفحه:
700
لینک کوتاه:
magiran.com/p1079766 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!