سنتز نانوپارتیکل های پروتئین ESAT-6 و بررسی ایمنی همورال بعد از تجویز آن از طریق بینی

پیام:
چکیده:
مقدمه

کاندیداهای واکسنی مختلفی برای جایگزینی تنها واکسن موجود برعلیه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (BCG) وجود دارد. در این میان پروتئین ESAT-6 نقش ویژه ای دارد. از روش های مناسب برای تجویز واکسن علیه این باکتری می توان به روش تجویز درون بینی اشاره کرد. یکی از سیستم های مناسب انتقال واکسن از طریق بینی، استفاده از نانوپارتیکل های زیست تخریب پذیر می باشد. در میان پلیمرهای زیست تخریب پذیر، پلیمر کایتوزان دارای قابلیتی فراوان در افزایش پاسخ سیستم ایمنی است. هدف این مطالعه افزایش پاسخ ایمنی همورال از طریق احتباس آنتی ژن ESAT-6 درون نانوپارتیکل های کایتوزان می باشد.

روش بررسی

سنتز نانوپارتیکل های کیتوزان حاوی ESAT-6 از طریق روش ژلاسیون در محیط آبی انجام شد. خصوصیات نانوپارتیکل ها شامل مورفولوژی، توزیع اندازه ذرات، پتانسیل زتا، میزان احتباس پروتئین و میزان آزادسازی آن در محیط آزمایشگاهی اندازه گیری شد. سپس نانوپارتیکل حاوی آنتی ژن، آنتی ژن به تنهایی و کیتوزان به تنهایی از طریق بینی به موش در روزهای 0 و 14 و 28 تجویز شد. دو هفته بعد از تجویز خونگیری انجام شده و میزان تیتر IgG توسط تست الیزای غیرمستقیم اندازه گیری شد.

نتایج

پروتئین ESAT-6 با موفقیت درون نانوپارتیکل های کایتوزان احتباس شد و نانوپارتیکل های سنتز شده دارای خصوصیات مناسب بودند. به طوری که هنگامی که نسبت TMC/TPP برابر با 1/5 در غلظتmg/ml 1 ازTMC بود، متوسط سایز نانوپارتیکل ها 71/8±8/242 نانومتر به دست آمد و میزان احتباس پروتئین 234/95% بود که دارای میزان رهایش 5/67% بعد از 200 ساعت بودند. میزان آنتی بادی IgG در گروهی که نانوپارتیکل های کیتوزان حاوی ESAT-6 را دریافت کرده بودند در مقایسه با سایر گروه ها افزایش معنی داری را نشان داد.

نتیجه گیری

تجویز نانوپارتیکل های حاوی آنتی ژن ESAT-6 و کایتوزان از طریق بینی می تواند به عنوان یک روش مناسب جهت تجویز آنتی ژن های ایمنی زای مایکوباکتریوم توبرکلوزیس برای القای پاسخ ایمنی هومورال باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
612 -626
لینک کوتاه:
magiran.com/p1082130 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.