مطالعه اثر ضد باکتریایی اسانس و عصاره متانولی کاکوتی کوهی بر برخی از باکتری های بیماری زا

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
استفاده از ترکیبات ضد باکتریایی طبیعی مثل عصاره ها و اسانس های گیاهی برای نگهداری مواد غذایی از رشد چشمگیری برخوردار شده است. کاکوتی کوهی که در طب سنتی ایران برای درمان سرماخوردگی، ناراحتی های گوارشی و التهاب به فراوانی استفاده می شود، از گیاهان خانواده نعناع می باشد. اثرات ضدباکتریایی، ضد قارچی، آنتی اکسیدانتی و ضد التهابی آن گزارش شده است. در این پژوهش فعالیت ضد باکتریایی اسانس و عصاره متانولی کاکوتی کوهی بر برخی باکتری های بیماری زا بررسی شد.
روش بررسی
گیاه کاکوتی کوهی در زمان گلدهی جمع آوری و در هرباریوم دانشکده کشاورزی شناسایی شد. جهت تهیه عصاره روش ماسراسیون و اسانس روش تقطیر با آب مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه فعالیت ضد باکتریایی اسانس و عصاره متانولی کاکوتی کوهی بر علیه باکتری های Pseudomonas aeroginosa، Salmonella enterica، Enterobacter aerogenes Staphylococcus aureus، Listeria monocytogenes و Bacillus cereus با استفاده از روش انتشار در آگار به کمک دیسک بررسی گردید و حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) و حداقل غلظت میکروب کشی (MBC) آنها با استفاده از روش رقت لوله ای تعیین گشت.
یافته ها
رشد همه باکتری های مورد بررسی به جز سودوموناس آئروژینوزا بوسیله اسانس و عصاره متانولی کاکوتی کوهی مهار شد. حداقل غلظت مهار کنندگی اسانس برای لیستریا منوسیتوژنز μg/ml 125/0 و برای سالمونلا انتریکا و انتروباکتر آئروژنز μg/ml 25/0 بود که با حداقل غلظت میکروب کشی اسانس برابر می باشد. در مورد عصاره متانولی حداقل غلظت مهار کنندگی و میکروب کشی برای لیستریا منوسیتوژنز μg/ml 1، سالمونلا انتریکا، استافیلوکوکوس اورئوس و انتروباکتر آئروژنز μg/ml 2 مشاهده شد.
نتیجه گیری
اسانس و عصاره متانولی کاکوتی کوهی اثر ضد باکتریایی قوی بر روی بسیاری از باکتری های بیماریزا بویژه لیستریا منوسیتوژنز دارد. در مقایسه با عصاره متانولی، اسانس تاثیر بیشتری بر روی باکتری های مورد بررسی دارد، زیرا در غلظت های کمتری قادر به جلوگیری از رشد باکتری ها می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1088406 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!