اثر عصاره آبی هویج Daucus carota بر انقباض های رحم موش صحرایی غیرآبستن

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
هویج (Daucus carota) سرشار از بتاکاروتن و دارای خواص آنتی اکسیدانی است. گزارش شده که هویج روی دستگاه تولید مثل زن، تاثیرهای استروژنی و هورمونی می گذارد. درخصوص اثر این گیاه، روی انقباض های رحمی، تحقیق تجربی انجام نشده است؛ بنابراین تصمیم گرفته شد اثر عصاره آبی هویج بر انقباض های رحم جدا شده موش صحرایی بررسی شود.
مواد و روش ها
در مطالعه تجربی حاضر 32 سر موش صحرایی از نژاد ویستار (300-200گرم)، در چهار گروه قرارگرفتند؛ پس از ایجاد انقباض به وسیله پتاسیم کلراید و اکسی توسین و انکوبه کردن با پروپرانولول و نالوکسان، اثر غلظت های مختلف عصاره بررسی شد. بعد از لاپاراتومی، قطعات 5/1 سانتی متری رحم جداشده در حمام بافت محتوی ml10 دیژالون (c°29) قرارداده شدند؛ سپس توسط پتاسیم کلراید mM60 و اکسی توسین mU/ml10 قطعات رحم منقبض شده، پس از آن عصاره آبی هویج در غلظت های (1/0تا8/0mg/ml) در حضور دو ماده بالا به حمام بافت افزوده شد. در این بررسی، بافت های رحم به وسیله پروپرانولول Mμ1 و نالوکسان Mμ1 به صورت جداگانه انکوبه و نقش گیرنده های بتاآدنورسپتورها و اوپیوئیدی ارزیابی شدند.
نتایج
غلظت های عصاره به صورت تجمعی و وابسته به دوز، انقباض های ناشی از پتاسیم کلراید (05/0p<) و اکسی توسین (001/0p<) را کاهش داد؛ همچنین پروپرانولول و نالوکسان در اثر عصاره نقشی نداشتند.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه پیشنهادمی دهد که به احتمال، اثر ضدانقباضی عصاره آبی هویج از طریق مسدودکردن کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ صورت گرفته است؛ اگرچه رسپتورهای بتاآدرنرژیک و اپیوئیدی در این اثر، نقشی را از خود نشان ندادند.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1088561 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.